Hỡi Đồng bào !

Giặc phương Bắc đang tràn vào Tổ Quốc .
Nhục nào hơn là nhục mất giang san .
Ta thề nguyền dù thịt nát xương tan,
Không để giặc nghênh ngang trên đất Việt.

Hỡi đất trời ! Hỡi hồn thiêng đất nước,
Có nghe chăng đây tiếng thét vang trời .
Tiếng thề nguyền dù thân xác tả tơi,
Không để giặc dẫm bừa lên sông núi .

Tiếp tục đọc

Sĩ phu ơi ! Hỡi sĩ phu ơi !

Sĩ phu ơi! Hỡi Sĩ phu ơi !
VẬN NƯỚC TANG THƯƠNG ĐẾN NGẤT TRỜI

Tổ Quốc đã mất biển dân ta đang mắc cạn
Mất Hoàng Trường sa, mất ải Nam Quan
Ải Nam Quan ơi ! Ải Nam Quan !
Còn đâu những chiến tích huy hoàng
Phi Khanh suối lệ ngày đưa tiễn
Bây giờ ôi ! Hỡi Ải Nam Quan !

Nơi đây trùng điệp núi đồi,
Tôi con én nhỏ giữa trời tang thương.
Thét cơn quốc nạn nhiểu nhương
Thét cùng nhân loại đoạn trường dân tôi.

Tiếp tục đọc