Những đặc thái trong ngôn ngữ Việt

Chương trình hội luận “Văn hóa Tiên Rồng”

Diễn giả: Gs. Đinh Khang Hoạt

Chủ đề: Những đặc thái trong ngôn ngữ Việt

Thuyết trình ngày 18.05.2012

Lắng nghe phần Audio:

Những nguyên lý Mẹ (gốc) chi phối trong đời sống Người Việt

Chương trình hội luận “Văn hóa Tiên Rồng”

Diễn giả: Gs. Đinh Khang Hoạt

Chủ đề: Những nguyên lý Mẹ (gốc) chi phối trong đời sống Người Việt

Thuyết trình ngày 04.05.2012

Lắng nghe phần Audio: