Nội tình đất nước

Hanoi-Getty-AgenceFrancePresseNguyễn Việt Nho

Ngày xưa lựu đạn em gài
Ngày nay lên net chuyển vài lời ca
Thông báo nhau chuyện nước nhà:
Nam Quan, Bản Dốc, Hoàng Sa chẳng còn…

À ơi! Con ngủ đi con!
Để mẹ lên net mẹ còn “xen meo” (send mail):
Đảng ta bán đất, bán đèo
Nên chừ, ngày một, nước teo dần dần …

Họa mất nước đã đến gần
Đồng bào, đồng bọc gấp cần nhận ra
Hoàng Sa ơi ! Hởi Hoàng Sa!
Lâm Đồng, Hà Tỉnh… rồi ra, thế nào ?
Tỉnh gấp đi hởi đồng bào
Bây chừ Hán đã tràn vào khắp nơi!

Vời trông biển cả mù khơi
Anh đi biền biệt quên lời thề sao ?
Bây giờ anh ở nơi nào
Nghe chăng tiếng khóc, tiếng gào người dân ?

Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chiệu đời đắng cay
Cải ơi! Cải hởi có hay
Rau răm ở lại tính ngày tính năm!

Từng ngày từng năm rau răm ngồi tựa cửa
Ngày lại ngày từng bữa lót lòng sương
Làm người lấy mẹ soi gương
Sao con người ấy cũng nhường ấy sao ?
Qua cầu quên bặt đồng bào
Tình nhà, nợ nước lẽ nào lại quên ?

Học hành chưa hết lớp ba
Mà làm ‘lãnh đạo’ mới ra thế nầy!
Tàu ơi! Tàu hởi tụi bay
Dựng lên thằng X để mày dễ sai ?

Đừng tưởng bở, chớ khoe tài!
Tụi Chệch nào biết “An Bài Thiên Thư” (1)! ?
Từ Hồng Bàng mãi đến chừ
Bắc Nam phân định đã như vậy rồi!
Biển Đông diễn biến THỦY LÔI
TRUÂN (2) chuyển báo trước đến hồi Tàu “đao”(3)

(1): “Định phận tại Thiên Thư” (Lý Thường Kiệt)
(2): Thủy Lôi Truân (Kinh Dịch) để đến thời Lôi Thủy Giải (Kinh Dịch): Báo trước sự tan rã TC (Xin lên mạng đánh chữ: Nguyễn Việt Nho hay tdnguyenvietnho hay vào http://www.quocvietanhpham@yahoo.com … để đọc những tài liệu liên quan về Vận Nước Qua Việt Lý)
(3): Đao: Down: Xuống, suy sụp.

Tập Chương, Mao nó cài vào
Thay cho ‘Ái Quấc’ bị lao chết rồi!
Đặt Hồ giả, lên giữ ngôi
Gian manh lập kế tóm thâu Việt mình (1)

Hồ, Đồng, Nguyên Giáp, Trường Chinh
Bốn tên cũng của đặt tình Hoa Nam
Lũ Việt gian được dựng làm
Tay sai Tàu Chệch do tham lợi quyền (2)!

(1): Theo tài liệu HCM SANH BÌNH KHẢO của sử gia Đài Loan Hồ Tuấn Hùng.

(2): Theo Phan đình Diệm (www. toancauhoa.com), Siêu quyền lực, là đám ĐÂM (Đại Âm Mưu), đã giúp Tàu giàu mạnh để bành trướng ra thế giới và trở thành kẻ thù của cả loài người, từ đó nhân loại mới đoàn kết diệt Tàu để bước vào thời đại Toàn Cầu Hóa trong Trật Tự Thế Giới mới.

Nước nhà thay đổi, đảo điên:
Hết BỈ(1) đến THÁI(2), hết KIỀN(3) đến KHÔN(4)
Nhủ cùng ai, chớ nóng, nôn
Chim Hồng thời TIỆM (5) chớ bồn chồn chi
Làm quân tử, phải quán suy
Hành động phải hợp vị, thì mới nên

(1); (2): BỈ; THÁI: THIÊN ĐỊA BỈ và ĐỊA THIÊN THÁI là hai quái Dịch chỉ ra sự xoay thời đổi thế của Bắc Nam, Tàu Việt. (3); (4): KIỀN KHÔN: Hai quái trên Bát Quái Hậu Thiên, Kiền chỉ Tàu, Khôn chỉ Việt Miên Lào. Khi Tàu trên đường tan rã Liên Ban Đông Việt (Liên Ban Đông Nam Á sẽ được củng cố)
(5): Tiệm: Phong Sơn Tiệm: Tiến dần, tình hình sẽ diễn biến từ từ như các hào từ của con Tiệm chỉ ra (Xin xem Kinh Dị, quái Phong Sơn Tiệm và xin tìm đọc VĂN HÓA CHÍNH TRỊ: CUỘC CHIẾN BIỂN ĐẢO viết 07/11/13 của Nguyễn Việt Nho)

Làm trai ơn đáp, nghĩa đền
Làm người quân tử sao quên nước nhà ?
Làm dân Nam, tộc Việt ta
Phải giữ Đạo Lý Ông (__) Bà (_ _) Nam Phương (1)

Giữ Tam Cương, giữ Ngũ Thường (2)
Giữ Nhân, Trí, Dũng (3), giữ chương Ngũ Hành (4)
Đám phương Bắc, lũ lưu manh
Lấy Phong Thủy Hoán (5) để giành ĐẠO NAM (6)

(1): Đạo Lý Ông Bà phương Nam: Tức Đạo Tam Tài Thiên Địa Nhân, còn gọi Ba Vua hay Tam Hòang là Trời Đất Người và người được xếp đứng giữa nên chỉ ra Đạo Lý Nhân Bản, được chưng ra bởi con LI nằm phía Nam Bát Quái Hậu Thiên. Khổng Tử quan chiêm điều nầy mà phát biểu: Phương Nam có Đạo hay đây là điểm mạnh của phương Nam và người quân tử ở đây (Nam phương chi cường quân tử cư chi).
Thật thế, nếu huyền tự Bà Ông được hiểu rộng ra là Âm Khôn (_ _) và Dương Càn (__), là hai Đạo Tự thì từ đó sẽ hình thành Kinh Dịch nguyên sơ của nền Việt Lý và “sách” nầy chính là sách Ước huyền thoại: “Sách Ước Trinh Nguyên không một chữ” trong huyền thoại Việt, được hình thành bởi đốt trúc có hai đầu âm dương:
“Sách Ước trinh nguyên không một chữ
Gậy thần đốt trúc có hai đầu”
Của Long Vương (LLQ) trao cho thần Tản Viên Nguyễn Tuấn trong Huyền Thoại Tiên Rồng chia con.
(2): Tam Cương: Ba mối hay ba nền tảng ràng buộc vào nhau, đó là Thiên/Trời, Địa/Đất và Nhân /Người.
(2), (4): Ngũ Thường: Khác với Tam cương Ngũ Thường của Khổng Tử. Tam Cương của Văn Hóa Việt là Thiên Địa Nhân và Ngũ Thường là năm điều thường hằng bất biến, chi phối trên mọi sự, mọi vật, đó là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ với các qui luật tương sinh, tương khắc khắc, như: “Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy và tương khắc là: “Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa”. Những qui luật nầy được chưng ra qua cách sắp đặt các vị trí: Bài vị (hay ảnh thờ), đèn, lư hương bát nước và bình hoa cỗ quả. Sự vận hành của các qui luật đó được gọi là Ngũ Hành: Im lặng giữ tâm không để quan chiêm sẽ nhận ra, bằng không, muốn rõ xin mail về tôi, sẽ nói thêm.
(3): Nhân Trí Dũng là là Tam tính được chỉ ra là: đức Nhân (BI), Lẽ Thật, Chân Lý hay sự sáng suốt (TRÍ) và lực hút vào hay Đức tự thắng, tự nội (Dũng), là Tam Cương.
(5): Phong là con 3 (chữ nòng nọc ngày nay gọi là nhị phân hay binary viết là 011); Thủy là con 2 ( chữ nòng nọc là 010). Con 3/2 nầy Tàu rất coi trọng nên mới nói là con số của Trời Đất (Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số). Phân số nầy viết ra Dịch số sẽ là con PHONG THỦY HOAN. Hoán là hoán cải lại, cải sửa lại. HOÁN cái gì đây ? _ Hóan chuyển hay sửa lại con 2/3 tức Thủy Phong Tỉnh của Tộc Việt.
Tỉnh là cái Giếng, giếng Việt, tức nền văn Hóa Việt đặt trên Tam Tài Thên Địa Nhân và lấy người làm cái gốc, gọi là Nhân Bản Tam Tài Việt
(6): Đạo của phương Nam hay phương Nam có Đạo, là ý chỉ của con LI xếp trên BQHT.

Thủy khắc Hỏa (1): Bắc lấn Nam (2)
(Học Nho (3) cần phải tường am luật nầy)
Xâm lược Hán, đâu mới đây ?
Bắc lấn Nam có từ ngày khai sơ!…

Trách lũ lãnh đạo “I Tờ…”
Không lo phòng bị, mà thờ Hán gian

Dân nước giờ phải gian nan
Bởi chưng ‘lãnh đạo’ sang hàng Tàu Ô:
Năm 90 đến Thành Đô (4)
Thực thi đường lối của Hồ Chí Minh:
Nhận đảng Cộng làm đảng mình
Nhận súng Trung Cộng mặc tình giết dân

(1), (2): Thủy Hỏa là hai quái Khảm Li. Trên Bát Quái Hậu Thên (chỉ ra phương vị vật chất trong không gian) Khảm/Thủy nằm phương Bắc và Li/Hỏa nằm phương Nam đố hình. Theo qui luật Ngũ Hành thì thủy khắc hỏa tức Bắc khắc Nam.
Qui luật nầy là qui luật của Càn Khôn nên phổ cập khắp mọi nơi, chỉ cần quan chiêm sẽ thấy: “Rợ” phương Bắc với Tàu; Tàu với ta; Ta với Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp; Các nước Pháp, Tây Ban Nha… với Phi Châu… Sự hình thành Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cho đến hôm nay… tất cả nằm trong qui luật nầy.
(2): Nho ở đây không mang nghĩa là những ai biết chữ Hán, chữ Nho mà Nho trong nghĩa: “Thông Thiên Địa Nhân viết Nho” (Thông hiểu trời, đất, người và những qui luật chi phối chúng, gọi là NHO)
(3): 1990 Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười cùng bộ sậu tay sai TC sang Thành Đô dâng nước ta cho TC.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s