Thối đảng

XinLoiHieuLamNguyễn Việt Nho

Đảng Cộng tàn bạo, ác nhân
Làm cho điên đảo nhân quần bấy lâu
Sao không nghĩ lại: hồi đầu
Sao không bỏ đảng cho rồi hả anh?

Trăm triệu dân chúng Trung Hoa
Đăng ký bỏ đảng, còn ta thế nào ?
Công an, bộ đội tính sao
Các anh dự định chừng nào bỏ đây

Anh vào đảng để chia phần
Mà đảng cướp được của dân chứ gì ?
Một khi đảng nó tiêu đi
“Lãnh đạo” qua Chệch, anh thì chạy đâu?!
Mong anh sớm nghĩ, hồi đầu
Mong anh bỏ cái đảng tôi mọi Tàu

Tiếp tục đọc