Thối đảng (tiếp theo)

Những sự thật cần phải biết: - Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun Người”Nguyễn Việt Nho

Lê Hiểu Đằng đang dẫn đầu
Bỏ cái Đảng cướp do Tàu nặn ra
Đảng ‘Ta’ chi nhánh Nam Hoa
Nên hành động nó hại ta, lợi Tàu!

Huỳnh Tấn Mẫm xưa, nay đâu ?
Không lẽ không thấy bọn Tàu xâm lăng ?
Hãy nối gót Lê Hiểu Đằng!
Hãy cùng xa lánh mấy thằng Tàu ô!

Tiếp tục đọc