Rồng Tiên khai Quốc: Xây dựng con người, kết hợp xã hội, quy luật đấu tranh tự vệ và bí quyết thoát vòng nô lệ

LacLongQuan-AuCoBài này gồm 4 phần:
• Giáo Khoa dành cho Học Viên
• Tham Luận dành cho Giảng Viên
• Mở rộng kiến thức
• Thực tập

Phần giáo khoa gồm 3 cấp:
a) Cấp 1 dành cho Thiếu Nhi (dưới 11 tuổi)
b) Cấp 2 dành cho Thiếu Niên (từ 11 đên 17 tuổi)
c) Cấp 3 dành cho Tráng Niên (từ 17 đến 20 tuổi)
Sau đó là Thanh Niên (trên 20 tuổi) đã trưởng thành nên tự học lấy, vì đã đủ học lực để tự nghiên cứu lấy vấn đề cần phải làm. Tương lai đất nước nằm trong tay Thanh Niên.
Thanh Niên là rường cột đất nước, là tương lai dân tộc.
Tiếp tục đọc