Biển Đông xung thiên nộ khí phú

Đông hải phỉ đồ tràn ngập biển

Nam dân nộ khí bốc mù trời

Hoàng sa,

Niềm đau phế phủ dạ luống trông mong…

Trường sa,

Nỗi xót tâm can lòng hằng thôi thúc…

Này lũ giặc Tàu Man kia,

Chớ ỷ dân đông lấn lướt, lấy thịt đè người

Chớ ỷ nước lớn hăm he, đem lời doạ chúng

Tiếp tục đọc