Việt Sử Thông Luận

LyThuongKiet1. TỔNG QUÁT

Sự diễn tiến lịch sử của một dân tộc bao giờ cũng ăn nhịp với bước tiến hóa của nhân loại cho nên trước khi bàn đến lịch sử của nòi Việt, chúng ta cần phải đặt định rõ sự tiến triển của loài người ra sao? Ta có thể chia lịch sử loài người ra làm 3 kiếp: Duy Nhiên kiếp, Duy Dân kiếp, và Duy Nhân kiếp.

1.1. Thời kỳ Duy Nhiên

Lúc này loài người chưa biết kết hợp thành bộ lạc với xã hội chưa có bản năng tiến hóa và tổ chức, nay đây mai đó, chỗ nào thích hợp thì ở, thời kỳ này theo Marx là thời mẫu hệ (sống theo mẹ, loài thú) và tự nhiên kinh tế, nhưng thật ra làm gì đã có kinh tế mà gọi là kinh tế tự nhiên, đó chỉ là sự hưởng thụ những gì của tự nhiên sẵn có, như con dê ăn lộc, con rắn ăn nhái, v.v… Đã sống theo tự nhiên như vậy thì loài người lúc ấy làm gì có kinh tế được vì kinh tế là do tổ chức mà ra, nên danh từ kinh tế tự nhiên theo Marx là không đúng. Tiếp tục đọc

Lưỡi gươm Việt

Thép Văn Lang lò Viêm hồng nung đúc.
Búa Lô Truy rèn giữa bể dâu từng.
Góp ba núi, năm sông dày tẩm dục.
Sấm sét nhoàng chớp nhoáng giữa gươm cung.

Thuở Vạn Kiếp tiên trao khét oanh liệt,
Ngày Lục Niên đã hiện thét quang vinh,
Rửa lấy máu gột mài bằng xương thịt,
Chém muông Hồ, thú Hán nức uy linh.

Như Bình Trọng nhơn nhơn giữ một mực.
Tựa Lê Lai ngật ngật xung chín lần,
Rửa lấy khí gọt mài bằng trung trực,
Sởn gai người, chém đảo sóng ba quân.

Tiếp tục đọc

Xuân tráng sĩ

Tráng sĩ hãy ngâm câu:

“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi”.

Cũng bởi vì:

Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi,
Hai bàn tay thề phục lại sơn hà.
Thái Bình Dương lấp lánh san bằng sầu nhục tủi,
Lấy máu đào rửa sạch máu yêu ma.

Thế cho nên:

Tráng sĩ hãy cùng ta tay cầm tay,
Thu Năm Hồ dốc lại một hồ say
Đêm Xuân đầu với rượu nồng pháo nổ
Hãy vui cho đỡ buồn xa đất tổ.

Tiếp tục đọc