Cách mạng mùa thu !!!

Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Giặc Hồ tàn phá quê hương,

Nào ai trông thấy chẳng thương Đồng Bào.

Đêm ngày vất vả lao đao,

Lầm than đói khổ biết bao cực hình.

Công an rình rập quanh mình,

Cấm ăn, cấm nói, cấm tin Phật Trời.

Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Tiếp tục đọc