Lịch sử lại tái diễn đối với người dân Việt

Tinh thần tự chủ và giữ vững độc lập là khát vọng của người dân Việt suốt gần 5000 dựng nước và giữ nước trước các thế lực ngoại nhân.

Trung Hoa trong quá khứ và hiện nay là Trung cộng luôn tìm mọi dịp thôn tính, xâm lăng, lấn chiếm đất biển hải đảo hòng đô hộ và đồng hóa dân Việt; nhưng luôn thất bại. Cơ hội chỉ đến với chúng khi dân Việt có kẻ vong bản và bội phản như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống …. và nay là Hồ Chí Minh.

Thật khốn thay, HCM và đảng cs vì vong bản, gian ác,… đã cúi đầu, phục tòng và nhận Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt, làm cha/thầy, phản bội các đảng phái quốc gia và người dân trong cao trào giải phóng dân tộc khỏi ách đô và bảo hộ của thực dân Pháp, thực hiện âm mưu “nhuộm đỏ” miền Bắc năm 1954 và miền Nam 1975.

Ngô Vương Ngô Quyền và trận đánh đi vào lịch sử trên sông Bạch Đằng

Tiếp tục đọc