Tự do báo chí: Thế lực và Trách nhiệm của Đệ Tứ Quyền

Lưu Nguyễn Đạt, TS, LS

1.Thế Nào Là Đệ Tứ Quyền?

Thuật ngữ “Đệ Tứ Quyền” có lẽ được ghi nhận lần đầu bởi học giả Pháp, Alexis de Tocqueville, trong tác phẩm De la démocratie en Amérique [1833], khi xác định bốn quyền lực như sau:
1. quyền lực trung ương [pouvoir fédéral, cấp liên bang], với sự phân nhiệm thành quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp;
2. quyền lực địa phương [pouvoirs fédérées, cấp tiểu bang];
3. quyền lực vận động hành lang [lobbies, tranh thủ lá phiếu];
4. quyền lực của báo chí, truyền thông [presse].
Tiếp tục đọc