Phúc duyên gặp gỡ

Viết tặng các thân hữu của SL

Có những mến thương nẩy mầm ướm nụ
Có những cảm tình trổ nhụy chồi xanh
Chỉ chờ một ngày hội đủ duyên lành
Sẽ khai mở thành thân tình quí mến!

Xin hãy để cho Tình Thương đổ bến
Vì giòng đời vui ít khổ đau nhiều!
Kiếp con người có sống được bao nhiêu
Trăm năm tuổi mấy ai mà sống đủ?

Gốc Thiện Tâm mà trời cao đã phú
Hãy vun bồi cho trổ nụ đơm hoa
Để xóa tan đau khổ cõi Ta Bà
Người người được thấm nhuần tình thương mến!

Tiếp tục đọc