Tiếp kiến Đức Thánh Cha nhân dịp kết thúc hồ sơ Chân phước Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận

Nhân dịp kết thúc hồ sơ phong chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y PhanXiCô XaViÊ Nguyễn Văn Thuận, Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô đã có buổi tiếp xúc với Tín Hữu Công Giáo Việt Nam vào trưa thú bảy ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại cung điện Vatican. Một số đồng hương người Việt Nam đã được đến gần Đức Thánh Cha, hôn nhẫn tiếp cận cùng ngài. Việt Hải, thông tín viên của SBTN có bài tường trình gởi về sau đây.


Tiếp tục đọc

Tiến trình phong Chân phước Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận

Buổi lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2013. Việt Hải, thông tín viên của SBTN đã tiếp xúc với Linh Mục Trần Thế Tuyên, Giám Quản Giáo Phận Saint Paul tại Alberta Canada, và là Cáo Thỉnh Viên trách nhiệm thiết lập Hồ sơ phong chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp. Mời quý vị theo dõi tường thuật giải thích Việc Phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phan xi cô Xa vi ê Nguyễn Văn Thuận, qua phóng sự ngắn sau đây: