Hãy làm những gì cộng sản sợ

Hanoi-Getty-AgenceFrancePresseCái gì Cộng dấu, Cộng che
Hãy lên trên mạng mà “she” (Share) thật nhiều…
Mỗi khi thấy Cộng làm liều
Biết ngay là chúng sắp tiêu đời rồi
Lạm quyền, tham nhũng, bại tồi
Đánh dân, cướp đất, ôi thôi dẫy đầy!
Hãy đem tất cả chuyện nầy
Trình ra thiên hạ, như vầy là sao ?

Cộng Sản sợ chữ TỰ DO
Ta không ngồi đợi chúng cho, mà đòi
Cộng cố dấu, ta cố moi
Mặt thật của chúng sẽ lòi dần ra!

Tiếp tục đọc