Chống chệch và Việt gian

Chống Cộng cứu nước, cứu nhà
Bởi chưng vì Cộng mà ra thế nầy
Hãy đứng về phía phương Tây
Cùng nhau hợp lực chống bầy Hán xâm

‘Chính mi’ là tên ó đâm
Núp bóng Tàu Cộng hoang dâm phỉ tình!
Hồ chính mi! Hồ Chí Minh!
Biết bao ‘cháu’ đã mất trinh vì mầy!

Muốn chống Cộng, chống làm sao?
Phải cùng kêu gọi đồng bào đấu tranh
Vạch mặt hết bọn lưu manh
Việt gian bán nước cho anh Tàu phù!

Đứng đầu là thằng già ngu
Được Mao Xánh Xáng rủ, cù theo Mao
Cây đa bến nước Tân Trào
Dựng ngọn cờ máu kêu gào đấu tranh
Độc lập dân tộc tranh giành!
Để khi thắng lợi cõng anh Tàu vào!

Tiếp tục đọc