Tiếp kiến Đức Thánh Cha nhân dịp kết thúc hồ sơ Chân phước Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận

Nhân dịp kết thúc hồ sơ phong chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y PhanXiCô XaViÊ Nguyễn Văn Thuận, Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô đã có buổi tiếp xúc với Tín Hữu Công Giáo Việt Nam vào trưa thú bảy ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại cung điện Vatican. Một số đồng hương người Việt Nam đã được đến gần Đức Thánh Cha, hôn nhẫn tiếp cận cùng ngài. Việt Hải, thông tín viên của SBTN có bài tường trình gởi về sau đây.


Tiếp tục đọc