Bài Thương Khó Chúa Jesu

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô
(theo Thánh Gioan)

Phổ Nhạc: Thanh Lâm
Trình Bày: bé Lâm Hân

Advertisements