Những đặc thái trong ngôn ngữ Việt

Chương trình hội luận “Văn hóa Tiên Rồng”

Diễn giả: Gs. Đinh Khang Hoạt

Chủ đề: Những đặc thái trong ngôn ngữ Việt

Thuyết trình ngày 18.05.2012

Lắng nghe phần Audio: