Lưỡi gươm Việt

Thép Văn Lang lò Viêm hồng nung đúc.
Búa Lô Truy rèn giữa bể dâu từng.
Góp ba núi, năm sông dày tẩm dục.
Sấm sét nhoàng chớp nhoáng giữa gươm cung.

Thuở Vạn Kiếp tiên trao khét oanh liệt,
Ngày Lục Niên đã hiện thét quang vinh,
Rửa lấy máu gột mài bằng xương thịt,
Chém muông Hồ, thú Hán nức uy linh.

Như Bình Trọng nhơn nhơn giữ một mực.
Tựa Lê Lai ngật ngật xung chín lần,
Rửa lấy khí gọt mài bằng trung trực,
Sởn gai người, chém đảo sóng ba quân.

Tiếp tục đọc