Nào ai sẽ cất tiếng lên – Who will speak?

Nào ai sẽ cất tiếng lên? Nếu không phải là chính bạn!
Đứng lên tranh đấu cho Công lý và Tự do…