Thế sự

1.
Thế sự chao ơi, qúa nhiễu nhương
Gian tham, điên đảo, biết đâu lường
Dân lành tăm tối đời trâu ngựa
Giặc dữ huy hoàng mộng bá vương
Xót kẻ trung thành bồi tổ quốc
Giận loài phản trắc bán quê hương
Ngày nào hải ngoại ta đoàn kết …
Trừ sạch nằm vùng, sạch bất lương ?!

2.
Trừ sạch nằm vùng, sạch bất lương
Thì người tị nạn chốn tha phương
Tiếp tục đọc