Nếu có lời ru nào

Thơ Đỗ Minh TuấnPhan Văn Hưng đặt thêm lời

Nếu có lời ru nào chỉ ru cho một mắt,
chỉ một mắt ngủ thôi, còn mắt kia vẫn thức.
Nếu người chỉ nửa người, áo chỉ cài một cúc,
vua ngồi chỉ nửa ngôi, dân ăn cơm nửa bát.
Gió mát chỉ nửa giường, mồ hôi rơi nửa hạt,
nói chỉ hé nửa lời, nhìn chỉ nheo một mắt.
Tháng chỉ có hai đầu, vì vầng trăng luôn khuyết.
Thế giới vẫn còn nguyên, trong lời ru ngửa nghiêng.
Mất đi nửa thân mình, tất cả còn sống sót.
Chỉ riêng lẽ phải kia, đã biến đi mất rồi.

Tiếp tục đọc