Mầu nhiệm Maria – Do Chúa Giêsu ban cho nhân loại

1. Siêu Việt, Vĩ Đại, Bao La Và Quan Thiết của Mầu Nhiệm

a/ “Mầu Nhiệm Maria được Giấu Kín, vì thật Mầu Nhiệm Maria là ơn Cứu Độ của loài người thời sau hết. Toàn thể Nhân loại không thể không biết đến Maria, Mẹ Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu và là chính Tình Yêu của Thiên Chúa trong Nhân loại, là Ngôi Ba Thiên Chúa ở giữa Nhân loại, là Tình Yêu của Thiên Chúa ban cho Nhân loại. Ai có thể hiểu được Mầu Nhiệm Maria trong chương trình Tình Yêu Thiên Chúa đã hoạch định từ thuở đời đời? Trí óc nào có thể suy thấu một Mầu Nhiệm vô cùng lớn lao như vậy, khi Thiên Chúa chưa tỏ lộ ra?

Trong thượng trí của Thiên Chúa, trí óc nào dám phản đối, khi Thiên Chúa đã hoạch định? Suy luận nào của Nhân loại, khi dám phản đối những điều Thiên Chúa tỏ ra, huống nữa là Mầu Nhiệm Maria, Mầu Nhiệm Trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Khi Nhân loại dùng suy luận và trí hiểu hẹp hòi, nông cạn của họ để suy đoán Thiên Chúa và những sự gì thuộc về Thiên Chúa, thì những điều đó lại không phải là một Bí Nhiệm cao cả của Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa toàn năng muốn tất cả mọi miệng lưỡi, mọi lòng trí hãy im đi trước tiếng Tình Yêu đang gào thét hòng tuôn đổ sự cứu độ cho cả loài người đang hòng chết.
Nguồn Tình Yêu đang tràn ngập trong Trái Tim Cha cho Nhân loại rõ Cha yêu chúng làm sao!

b/ Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã yêu dấu Nhân loại với Tình Yêu bao la thăm thẳm. Khi nghĩ đến Nhân loại trong Ý định của Người, Thiên Chúa đã nghĩ đến việc phải ban chính Mình Người cho họ, để bảo toàn sự sống của họ, bởi sự sống của Nhân loại chính là Thiên Chúa.

Trong Tình Yêu bao la ấy, từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã tự đặt mình có Ba Ngôi trong Quyền năng và Phép tắc. Ngôi Cha là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, Ngôi Con là Thiên-Chúa-Làm-Người giữa Nhân loại để chứng tỏ Tình Yêu Thiên Chúa cho loài người và để cứu độ loài người khỏi chết. Ngôi Ba chính là Tình Yêu Thiên Chúa, là Thiên Chúa Xuống Trần ở giữa loài người và trong loài người hầu duy trì sự sống cho loài người.
Ôi! Mầu Nhiệm cao trọng bao la quá! Thiên Chúa đã yêu dấu loài người như vậy, mà họ thì cố tình làm ngơ, chối bỏ. Ôi! Con cái tệ bạc làm sao! Họ đã làm đau đớn Thiên Chúa làm sao vì những bất nghĩa, bất trung ấy!
Cha đau buồn quá lẽ, bởi Cha biết, dù Ơn Cứu độ có đến với Nhân loại chăng nữa, thì vẫn có vô số linh hồn phải chết, vì chúng chối bỏ Ơn Chúa ban trong thời gian cuối cùng này.
Chúng chờ đợi Cha ban cho chúng một dấu chứng. Nhưng dấu chứng chỉ đến với những linh hồn quyết tìm sự sống trong Cha. Dấu chứng ấy là chính Tình Yêu Thiên Chúa trong Đức Nữ Cực Thánh Maria.
Những kẻ đòi dấu chứng để thỏa mãn lòng kiêu căng, chúng chỉ nhận được cơn Nghĩa Nộ đổ ập trên chúng, lúc chúng không ngờ. Vì vậy chúng chẳng còn có dịp ăn năn nữa. Sự chết phải đến với chúng, vì chúng cố tình chối bỏ Tình Yêu Thiên Chúa, là Ơn Cứu Độ Sau Cùng cho cả Nhân loại.
Những ai yêu mến Thiên Chúa trong Nữ Cực Thánh Maria, Cha sẽ cho họ nhận rõ dấu Tình Yêu của Cha, và càng tăng thêm Tình Yêu hơn nữa, để càng lúc chúng càng tín thác vào Tình Yêu Thiên Chúa. Phúc thay cho những lòng trí và miệng lưỡi luôn kêu cầu Danh Thánh Maria!

c/ Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã nghĩ đến Nhân loại, và vì tình yêu dấu vô biên, Thiên Chúa đã nghĩ đến một Chương Trình Tình Yêu mà Người là Đấng dùng chính Thân Vị Thiên Chúa xuống trần để sống, cùng ban sự sống cho loài người. Nhưng Người lại nghĩ làm sao để tỏ rõ cái Tình Yêu dấu vô biên của Người cho nhân loại, và rồi Người đã dùng đến sự vô cùng là Tình Yêu Người đến với loài người.

Từ thuở Trời Đất chưa có, từ thuở đời đời ấy, Cha đã nghĩ đến các con, Cha đã nghĩ đến một Nhân loại, mà Nhân loại ấy được tạo bởi chính Thiên Chúa, hay nói rõ hơn, Thiên Chúa sẽ xuống trần, mặc lấy thân phận làm người, để sống và ban sự sống cho loài người được tạo dựng bởi Tình Yêu.
Khi Cha bảo rằng loài người được tạo dựng bởi Tình Yêu, thì trong ý định của Cha đã có Ngôi Ba, là Thiên Chúa sống giữa loài người. Cái Tình Yêu giữa Ngôi Cha và Ngôi Con chỉ có, khi Thiên Chúa nghĩ đến một Nhân loại trong Chương Trình Tình Yêu Thiên Chúa. Tình Yêu nảy sinh giữa Ngôi Cha và Ngôi Con ấy chính là Nhân loại. Bởi Nhân loại được tạo dựng trong Tình Yêu và bởi Tình Yêu Thiên Chúa, đã vì cái Tình Yêu vô biên ấy, mà Người dùng chính Thân Vị Thiên Chúa để xuống trần trong thân phận một Nữ Nhân.
Với Chương Trình Tình Yêu đã hoạch định từ thuở đời đời, Thiên Chúa phải xuống trần trong Nhân loại với thân phận loài người, vì bởi loài người đã được tác tạo bởi Tình Yêu Thiên Chúa, nên loài người là chính Tình Yêu. Tình Yêu phải được phù hợp với Tình Yêu mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Vì vậy Thiên Chúa đã đến giữa loài người bằng chính Tình Yêu là Ngôi Ba Thiên Chúa.

d/ Chúng ta bắt đầu bước vào Bí Nhiệm Cao Cả, Siêu Việt Nhất trong Tình Yêu. Từ thuở đời đời Thiên Chúa đã nghĩ đến Nhân loại. Và trong ý định của Người, một Nhân loại tốt đẹp phải có mặt trong Tình Yêu Người. Người đã nghĩ đến cách tạo dựng loài người, làm sao để hình ảnh của Người luôn luôn sống động trong Nhân loại.

Người đã tạo nên họ giống hình ảnh Người, để tất cả Nhân loại, khi nhìn nhau, sống bên nhau, và trong nhau là người ta liền nghĩ đến Thiên Chúa là Đấng đang ở trong Linh hồn họ. Hình ảnh ấy luôn nhắc họ nghĩ đến Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng mình, vì khi trí lòng Nhân loại luôn suy tưởng đến Thiên Chúa qua hình ảnh Thiên Chúa sống động trong nhau, họ sẽ được Thiên Chúa thực sự sống trong họ, yêu mến trong họ và hành động thay họ.
Nhưng Thiên Chúa lại biết rằng Nhân loại sẽ phản bội Tình Yêu Người, khi họ không nhận biết một Tình Yêu rõ rệt bởi chính Bản Thể mà Thiên Chúa tạo dựng bởi Hư vô với tình yêu dấu vô biên ấy. Một Chương Trình Tình Yêu đã được Thiên Chúa hoạch định trong Y định của Người. Chương Trình Tình Yêu vô cùng vĩ đại, lớn lao, siêu việt mà trí óc loài người không thể suy thấu.
Đó là sự Thiên Chúa đã nghĩ đến ngày Người sẽ xuống trần, để tỏ rõ Tình Yêu của Người cho Nhân loại, với Bản Tính loài người và trong loài người. Người sẽ được tạo dựng để Thiên Chúa xuống trần là một việc thật dễ dàng trong Quyền Năng Phép Tắc của Người. Nhưng Người lại muốn tỏ rõ cái Tình Yêu lạ lùng của Người với Nhân loại, để cùng Hòa Mình trong Nhân loại với đầy đủ Nhân Tính và sự tạo thành trong việc sinh ra như loài người, để sống trong thân phận như một thụ tạo.

2. Ngôi Ba làm người trước nơi một Nữ Nhân để đón Ngôi Hai

a/ Thiên Chúa đã chuẩn bị trong Chương Trình Tình Yêu vô cùng ấy một cách xuống trần tuyệt hảo và tốt đẹp, bằng cách Ngôi Ba Thiên Chúa sẽ xuống trần trước trong một Hình Ảnh của một Nữ Nhân, hầu cho việc đón tiếp Ngôi Hai được hoàn hảo và xứng đáng. Vì thật không một thụ tạo nào lại xứng đáng đón nhận Thiên Chúa Ngôi Hai trong lòng họ, và không một thụ tạo nào xứng đang cưu mang Thiên Chúa bằng máu thịt họ, dù Thiên Chúa với Quyền Năng, Phép Tắc vô cùng và với tình yêu dấu vô biên, Người cũng không thể xuống trần để nhận và chịu sự nuôi dưỡng bởi một thụ tạo được tạo dựng bằng đất bụi. Đất bụi không thể chứa đựng được Sự Vô Cùng của Thiên Chúa, dù trong thân phận loài người.

Vả chăng trong Ý Định của Thiên Chúa, Tình Yêu phải được toàn thể Nhân loại biết đến và khát khao. Tình Yêu ấy là Tình Yêu đích thực, là chính Thiên Chúa. Mà với sự vô cùng, Thiên Chúa đã biết đến một Nhân loại tội lỗi chối bỏ và phản bội cùng Đấng Tạo Dựng họ. Họ sẽ chết vì vắng bóng Tình Yêu là Thiên Chúa trong sự sống họ. Thiên Chúa đã biết và Người đã hoạch định một Chương Trình Tình Yêu để cứu vớt Nhân loại tội lỗi ấy.
Nhân loại chỉ biết Thiên Chúa qua hình ảnh Thiên Chúa Ngôi Hai. Nhưng dù Ngôi Hai có hiện diện giữa loài người bằng xương bằng thịt, và chịu khốn khổ nhục nhã, ê chề, để tỏ rõ Tình Yêu của Thiên Chúa cho Nhân loại hiểu, thì Nhân loại vẫn chối bỏ cái Tình Yêu Dấu Vô Biên ấy trong Sự Chết ê chề trên Thập Giá để cứu vớt sự sống cho họ.
Ngôi Hai đã xuống trần bằng Ngôi Ba và bởi Ngôi Cha. Nhân loại không hiểu thấu điều này. Họ chỉ biết rằng Thiên Chúa xuống trần bằng một thụ tạo. Thụ tạo ấy được tạo dựng thế nào, họ không được hiểu, và họ cũng không hiểu thấu một Mầu Nhiệm lạ lùng như thế trong Tình Yêu mà Thiên Chúa đã vì yêu dấu nhân loại, đã hoạch định từ thuở đời đời.

b/ Chương Trình Tình Yêu Thiên Chúa đã hoạch định từ thuở đời đời, khi Người nghĩ đến một Nhân loại với Một Tình Yêu Dấu Vô Biên. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã có. Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu, vô thủy vô chung. Người là Đầu Hết và Sau Hết, Người có từ thuở đời đời, và đời đời Người vẫn tồn tại. Dù vũ trụ có qua đi, dù loài người không còn nữa, và vũ trụ có tan biến vào hư vô, thì Người vẫn tồn tại muôn đời và muôn muôn thế hệ.

Người Quyền Năng Phép Tắc, chỉ trong ý định của Người mọi sự lại trở về Hư vô. Người biến hóa mọi vật trong Quyền Năng, Phép Tắc của Người. Trong Quyền Năng, Phép Tắc ấy, Thiên Chúa đã nghĩ đến một Chương Trình mà Người sẽ sáng tạo bởi Tình Yêu Dấu Vô Biên. Người tỏ rõ cái Tình Yêu ấy trong Quyền Năng của Người bằng một Chương Trình được Người hoạch định.

c/ Trước hết, Thiên Chúa đã nghĩ đến loài người, nhưng loài người Đầu Tiên này, Thiên Chúa tạo dựng bằng vào trọn vẹn Tình Yêu, mà không bởi Đất Bụi. Đầu tiên Loài Người này, Người dùng vào việc thờ phượng Người và giúp đỡ Người trong việc cai trị Loài Người được tạo dựng bởi hư vô, bởi đất bụi.

Loài người đầu tiên mà Thiên Chúa dựng nên ấy, chính là các Thiên Thần. Thiên Thần được dựng nên không bằng đất bụi, mà bằng Tình Yêu trong Ý Định của Thiên Chúa và bởi Quyền Năng, Phép Tắc của Người. Thiên Thần có bản tính thiêng liêng, không hiện diện giữa loài người bằng xương bằng thịt, mà bằng sự thiêng liêng trong hơi thở của Thiên Chúa.
Người đã đặt các Thiên Thần tùy theo Phẩm Trật và Chức Tước mà Người đã chỉ định. Người lại chia cho các ngài Địa Vị cao thấp tùy theo công việc. Đó là Thiên Chúa đã thiết lập một Triều Đình Thiên Quốc. Triều Đình này hoàn toàn lệ thuộc vào Oai Quyền Thiên Chúa là Đấng Làm Chủ Mọi Sự.
Các Thiên Thần hoàn toàn tuân phục Đấng Tạo Dựng họ, và chỉ có bổn phận Thờ Lạy và Ngợi Khen Thiên Chúa liên lỉ. Sự Ngợi Khen này không bởi Thiên Chúa bắt buộc, mà do bởi sự Hoan Lạc từ Thiên Chúa cho họ mà có. Sự hoan lạc của Thiên Chúa thì vô cùng, không bao giờ nhàm chán, nó được thay đổi liên lỉ trong Hạnh Phúc vô biên. Thế nên, các Thiên Thần không ngừng ngợi khen và Tán Tạ Thiên Chúa vô cùng ấy không bao giờ dứt.

d/ Sau khi đã thiết lập một Triều Đình với đầy đủ các Thiên Thần thờ lạy và ngợi khen, Thiên Chúa hoan hỉ trong sự sáng tạo, và Người lại nghĩ đến một Nhân loại được tạo dựng, để càng ngày Tình Yêu của Người càng bao la hơn, Tình Yêu ấy phải được bao trùm trong sự vô cùng của Người.

Chính cái Tình Yêu vô cùng ấy, khi Thiên Chúa nghĩ đến loài người, làm cho Người xúc động, và trong phút Tình Yêu vô cùng ấy trào dâng, Thiên Chúa nghĩ đến chính Người sẽ ở giữa và xuống trần, để luôn gần gũi và thể hiện Tình Yêu Người trong thế giới loài người mà Thiên Chúa đã nghĩ đến. Chính bởi Tình Yêu bao la lạ lùng này mà Thiên Chúa Quyết Định Xuống Trần. Nhưng Thiên Chúa xuống trần cách nào cho loài người hiểu và chấp nhận?
Người tự mặc cho mình Ngôi Vị làm Con Thiên Chúa để thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa Cha trong nhân loại. Ngôi Cha và Ngôi Con là một. Tình Yêu giữa Cha và Con cũng là một. Vì vậy, trong thân phận Ngôi Con, Thiên Chúa Ngôi Con yêu Ngôi Cha như chính mình. Ngôi Cha cũng yêu Ngôi Con, Hai Ngôi cũng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất và đồng nhất trong Bản Tính Thiên Chúa và loài người ta.
Cũng chính bởi Tình Yêu giữa Cha và Con ấy, mà Thiên Chúa đã nghĩ đến cách Người phải xuống trần làm sao? Ai là người sẽ xứng đáng đón rước Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân phận làm người như những hài nhi được ra đời trong sự tác tạo của Thiên Chúa? Nghĩa là Thiên Chúa Ngôi Hai xuống trần như một thụ tạo, để hòa mình vào trong sự sống Nhân loại với Bản Tính Thiên Chúa Tình Yêu và Bản Tính Nhân loại trong sự tạo thành.

3. Thánh Thần Nhập Thể Đức Maria Trong Giòng Giống Thánh Thiện, Tinh Tuyền Vương Hoàng Đavít

a/ Tình Yêu vô cùng giữa Ngôi Cha và Ngôi Con đã khiến Thiên Chúa nghĩ đến một Ngôi Vị nữa là Ngôi Ba. Ngôi Ba là kết quả của Ngôi Cha và Ngôi Con, khi Thiên Chúa quyết định xuống trần trong thân phận Ngôi-Hai-Làm-Người, để chính Ngôi Ba đón lấy Ngôi Con, tạo nên Ngôi Con bằng chính Quyền Năng, Phép Tắc của Ngôi Cha cũng là Thiên Chúa Ba Ngôi.
Ngôi Ba làm thế nào để đón nhận Ngôi Hai trong thân phận làm người, để Ngôi Hai được đến với Nhân loại như một thụ tạo trong thân phận một Hài Nhi được Thiên Chúa tác tạo? Thiên Chúa đã nghĩ đến sự Hòa Mình vào Nhân loại và trong Nhân loại, để không có sự khác biệt nào giữa Thiên Chúa với loài người, khi Ngôi Hai xuống trần trong thân phận Hài Nhi bé nhỏ.
Vì vậy, Người đã dùng Hình Ảnh một Người Nữ. Người đã mang lấy cho Người Hình Dáng của một Nữ Nhân. Trong Nữ nhân ấy, Ngài phà vào đó tất cả sự cao sang tuyệt vời trong sự vô cùng của Thiên Chúa trong Người Nữ này. Người Nữ ấy chính là Maria, Mẹ Thiên Chúa, và là Ngôi Ba Thiên Chúa Làm Người.
Tình Yêu lạ lùng của Thiên Chúa Con trong Đức Maria! Thế là xong một bước đầu trong Chương Trình Tình Yêu được hoạch định! Thế là trọn hảo cho một Tình Yêu Vô Biên cho Nhân loại!
b/ Thế nhưng, Nhân loại sẽ tự hỏi: Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều cùng là một Thiên Chúa, sao Ngôi Hai không xuống trần bằng một thụ tạo mà Ngôi Hai lại phải qua một thụ tạo sinh ra? Vậy Ngôi Ba không phải là một Thiên Chúa hay sao?
Như Cha đã dậy, không một thụ tạo nào xứng đáng để Thiên Chúa ngự vào cung lòng nó mà đến giữa loài người. Nhưng Tình Yêu thì có thể làm được tất cả. Đó là Thiên Chúa Ngôi Ba. Nhưng để xứng đáng đón nhận một Thiên Chúa Tình Yêu ngự xuống trong lòng mình, Thiên Chúa đã chuẩn bị từ thuở đời đời cho công cuộc Tình Yêu ấy.
Người đã chọn lựa một giòng giống thánh thiện, tinh tuyền Người đã gìn giữ, điểm tô cho Người một nơi xứng hợp: dòng dõi Vua Đavít quí tộc. Giòng giống thánh thiện, tinh tuyền ấy đã được Thiên Chúa gìn giữ và chọn lựa.
c/ Loài thụ tạo không thể đón nhận một Thiên Chúa toàn năng. Nhưng loài người có thể đón nhận Tình Yêu Thiên Chúa, vì thật chính bởi Tình Yêu ấy mà có nhân loại. Thế nên, loài thụ tạo diễm phúc đầu tiên đã đón nhận Tình Yêu Thiên Chúa, để từ thụ tạo ấy, Tình Yêu có mặt và hiện diện giữa loài người.
Vì vậy, Ngôi Ba Thiên Chúa và Nhân loại đã nên một trong Chúa Ba Ngôi, nghĩa là vì yêu dấu loài người mà Ngôi Ba Xuống Trần, phát xuất bởi Ngôi Cha và Ngôi Con, thì chính bởi Ngôi Ba mà Nhân loại được có mặt và được sống trên mặt đất.
Nhân loại chỉ có mặt và được sống bởi Ngôi Ba và trong Ngôi Ba, Tình Yêu đã khiến Thiên Chúa từ bỏ Địa vị của một Thiên Chúa toàn năng mà xuống trần, mặc lấy thân phận hèn hạ tội lỗi của nhân loại.
Nhân loại đừng hỏi tại sao Thiên Chúa lại dại dột như thế, khi tự Người mặc lấy thân phận hèn hạ tội lỗi loài người để xuống trần như vậy? Chỉ bởi Tình Yêu, chỉ vì Tình Yêu dấu quá độ, mà Thiên Chúa đã điên rồ dường ấy! Thiên Chúa yêu Nhân loại như vậy, vì Thiên Chúa đã yêu chính Tình Yêu của Người trong mỗi Linh Hồn Nhân Loại, bởi mỗi Linh hồn Nhân loại đều mang trong nó một Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Ái.

4. Thánh Thần Thiên Chúa Nhập Thể Đức Maria Trong Cung Lòng Bà Anna Nơi Gia Đình Thánh Gioakim-Anna

a/ Về sự tạo dựng Ngôi Ba giữa loài người. Đúng ngày giờ mà Thiên Chúa đã ấn định để Tình Yêu thực sự hiện diện giữa loài người trong Ơn Cứu độ của Ngôi Hai, Thiên Chúa đã chọn lựa một thụ tạo trong dòng dõi Đavít: Đó là bà Anna.
Thụ tạo Maria không bởi Xác Thịt Và Máu Huyết loài người mà có, nhưng thụ tạo Maria chỉ là một thụ tạo theo những “Hiểu Biết và Ý Nghĩ” của loài người. Maria không phải là một thụ tạo như loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Nhưng Maria chính là Tình Yêu Thiên Chúa trong loài người. Tình Yêu đã đến giữa loài người, để loài người nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu.
Đúng ngày giờ mà Chương Trình đã hoạch định, Ngôi Ba Xuống Trần mặc lấy Hình ảnh của một Người Nữ trong lòng bà Anna và ông Gioakim.
b/ Nhân loại đừng tìm tòi suy luận về sự việc lạ lùng này, vì nếu trí óc nào đã muốn suy luận về những điều mà chính Thiên Chúa đã dùng, thì nó thật coi thường Quyền Năng, Phép Tắc tuyệt đối của Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, có việc gì mà Thiên Chúa lại không làm được, thì việc xuống trần trong lòng một Phụ Nữ để sống giữa loài người, mà Thiên Chúa lại chẳng thực hiện được ư?
Tình Yêu là Ngôi Ba Thiên Chúa đến giữa loài người bởi Ngôi Cha và Ngôi Con. Tình Yêu đã hạ mình cách lạ lùng như vậy, vì sự sống và sự hiện diện của loài người trên mặt đất, nên Thiên Chúa đòi buộc Nhân loại phải “Thờ lạy”, tôn vinh Tình Yêu Người.
Đối với nhân loại, Thiên Chúa biết chúng là loài hèn hạ và chúng luôn phản bội Tình Yêu. Vì thế, khi Ngôi Hai xuống trần, Người đã định Nhân loại phải “Thờ Lạy” Ngôi Ba Thiên Chúa. Thiên Chúa vì yêu dấu nhân loại, mà tha thứ tất cả muôn ngàn xúc phạm, nhưng xúc phạm đến Tình Yêu là Thánh Thần, thì Nhân loại không được thứ tha: đó là xúc phạm đến Đức Maria, Tình Yêu của Thiên Chúa đến giữa loài người.

5. Ý Nghĩa Thánh Thần Nhập Thể nơi Người Nữ Thánh Thần là Tình Yêu Thiên Chúa mặc qua hình ảnh một Người Nữ. Tại sao Thiên Chúa không dùng Hình Ảnh Người Nam, mà Người lại dùng Hình dáng một Nữ Nhân mà xuống trần vậy?

a/ Sự việc này có 2 Ý Nghĩa:
Ý Nghĩa Thứ I: Thiên Chúa đã dựng nên Người Nữ có một hình dáng mảnh mai, hiền dịu.
Người Nữ tượng trưng cho Người Mẹ Lý Tưởng với trái tim tràn đầy Tình Yêu Dấu con cái mình.
Người Nữ có Mãnh lực mạnh mẽ Lôi Cuốn người khác bằng những vẻ Cao Quý, Tinh Tuyền của mình dễ hơn một Nam Nhân.
Người Nữ luôn là người đàn bà Kiên Nhẫn, Trung Tín và Quả Cảm trong bổn phận và Nhiệm vụ người Vợ, người Mẹ trong gia đình.
Tóm lại, Thiên Chúa đã mặc cho Tình Yêu là Thánh Thần tất cả sự vô cùng của Thiên Chúa để phô diễn sự Vô Cùng ấy cho nhân loại.
Nhân loại không được diễm phúc ngắm nhìn Vẻ Đẹp Tuyệt Mỹ của Thiên Chúa. Nhân loại không được thấu hiểu Tình Yêu của Thiên Chúa thế nào đối với linh hồn họ, nhưng nhìn vào Đức Maria Thánh Thần và là Tình Yêu của Thiên Chúa trong sự Toàn Năng, Toàn Thiện và Toàn Mỹ của Người.
Thiên Chúa đặt Người giữa Nhân loại qua Hình Ảnh của một Người Nữ, để con mắt phàm trần Nhân loại thấy rõ sự Cao Cả và Tuyệt Mỹ của Người.
Thiên Chúa đặt Người giữa Nhân loại qua Uy Quyền của Mẹ Thiên Chúa, để Nhân loại thấu rõ Quyền Năng của Người thế nào.
Thiên Chúa đặt Người giữa Nhân loại qua sự Tinh Tuyền Vô Nhiễm trong địa vị Mẹ Thiên Chúa, để Nhân loại ngắm nhìn Thiên Chúa trong Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, nơi Đức Maria, một Thiên Chúa sống động với đầy đủ sự Toàn Năng, Toàn Thiện và Toàn Mỹ của một Thiên Chúa.
Ý Nghĩa Thứ II: Để cho Chương Trình Tình Yêu của Người đã hoạch định từ thuở đời đời ấy không cách biệt với loài người, Thiên Chúa đã dùng Hình Ảnh một người nữ, để, với sự Truyền Sinh nòi giống giữa loài người, người nữ ấy sẽ sinh con như tất cả mọi người nữ khác, chỉ khác là sự sinh con của Đức Maria là bởi Thiên Chúa trong Chương Trình Tình Yêu của Người đối với nhân loại, nên Người Mẹ và cả Người Con đều không bởi và không như những thụ sinh khác trong nhân loại, mà Đức Maria và Con Người là Đức Giêsu, là Thiên Chúa, Thiên Chúa Hằng Sống giữa loài người.
Hình ảnh Người Mẹ và Người Con là Thiên Chúa Xuống Trần này nhắc cho Nhân loại luôn luôn hiểu rõ về Tình Yêu Thiên Chúa phải được nâng lên trên tất cả.
Thiên Chúa mặc cho Tình Yêu của Người trong địa vị cao cả của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là Thiên Chúa đã nâng Tình Yêu của Người lên Ngôi Cao Trọng Vô Cùng, mà chính Người, chính Thiên Chúa cũng phải yêu dấu vô biên, Người yêu chính mình Người trong Đức Maria. Người nâng chính mình Người lên sự vô cùng bởi Đức Maria trong Nhân loại qua sự Người muốn Nhân loại được yêu thương trong ý nghĩa Tình Mẫu Tử thiêng liêng cao quí vô ngần, và gần gũi hơn một Thiên Chúa toàn năng cao cả.
Với vòng tay yêu thương của Mẹ Hiền Maria, Nhân loại mới dám chạy lại xin giúp đỡ và cậy nhờ.
Với Quyền Năng của Mẹ Hiền Maria, Nhân loại dễ Tín Thác hơn và dễ Nhận Biết hơn.
Tóm lại, Thiên Chúa trong Đức Maria đã lôi kéo được bao trái tim khô khan, nguội lạnh.
Tình Yêu Thiên Chúa trong Đức Maria đã hoán cải bao kẻ tội lỗi lầm lạc! đã làm mềm lòng bao tội nhân! Và cứu giúp tất cả nạn nhân muốn được cứu giúp.
Sự Tuyệt Mỹ của Thiên Chúa trong Đức Maria đã khiến bao tim lòng say mê tận hiến, và cũng chính nhờ Tình Yêu Thiên Chúa trong Đức Maria đã tạo nên bao Vị Thánh Vĩ Đại trong Giáo Hội Thiên Chúa khắp hoàn cầu.
Thiên Chúa đã hoạch định Chương Trình Tình Yêu của Người với Nhân loại bằng chính Tình Yêu và bởi Tình Yêu Là Đức Maria Ngôi Ba Thiên Chúa.
b/ Nhân loại đừng hỏi tại sao Thiên Chúa không bộc lộ cái Tình Yêu vô cùng ấy cho Nhân loại hiểu rõ, để họ Tôn Thờ Tình Yêu Thiên Chúa trong Đức Maria?
Họ quên rằng nếu không nhận biết Tình Yêu Thiên Chúa trong Ngôi Hai là Đức Kitô Giêsu, thì làm sao họ chấp nhận một Tình Yêu vô cùng trong Đức Maria?
Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu. Nếu Ngôi Hai “tỏ lộ” Tình Yêu ấy giữa loài người, thì Ngôi Ba lại chính “là” Tình Yêu ấy sống giữa và trong loài người. Mầu Nhiệm Siêu Việt Chúa Ba Ngôi, một Mầu Nhiệm lớn lao, mà không trí óc nào trong Nhân loại có thể suy tưởng thấu.
Đã đến lúc Tình Yêu Chúa “Lên Ngôi” khi Thiên Chúa tôn Đức Maria lên địa vị Cao trọng là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương Trời Đất, là Nhân loại phải hiểu rằng: Thiên Chúa sẽ “thống trị” địa cầu, và trong tim lòng Nhân loại chỉ còn và chỉ phải “tôn thờ” một Thiên Chúa Tình Yêu duy nhất và độc nhất trong đời sống họ.
Thiên Chúa tôn vinh Đức Maria, là Thiên Chúa đã tôn vinh Người trong Tình Yêu lạ lùng của Thiên Chúa trong Linh Hồn Nhân Loại. Chính vì thế, Nhân loại phải được hưởng hạnh phúc, hoan lạc, trong Thiên Chúa Tình Yêu. Đó là Hạnh Phúc vô cùng mà Thiên Chúa muốn loài người được hưởng trong Chương Trình Tình Yêu của Người đã hoạch định từ thuở đời đời.
Trong Mầu Nhiệm Maria, Thiên Chúa đã biểu lộ “rõ rệt nhất” về Tình Yêu vô cùng của Người cho Nhân loại trong sự việc Ngôi Ba Xuống Trần bằng và qua một thụ tạo. Sự việc này nhắc cho Nhân loại luôn nhận thức rõ về sự “Hư Vô” của nó trong Tình Yêu bao la của Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Thiên Chúa đã vì yêu dấu nhân loại, mà xuống trần trong một thụ tạo. Thiên Chúa không bao giờ và sẽ không khi nào lại chịu ẩn mình trong lòng hèn hạ một loài mà chính Người tác tạo. Nhưng Thiên Chúa đã làm việc đó chính bởi Tình Yêu. Tình Yêu đã khiến Thiên Chúa “Hạ Mình” thẳm sâu như vậy. Cũng chính vì điều này, chính bằng sự việc trọng đại này, mà Nhân loại phải “Hạ Mình” khiêm cung trước Tình Yêu vô cùng ấy, bằng cách luôn luôn nhận thức rõ rệt về Bản thể Hư vô của họ trước Tình Yêu Thiên Chúa.
Tình Yêu đã tạo nên một Thế Giới để họ luôn sống trong tội lỗi và bội bạc thì cũng chính Tình Yêu ấy chuộc lại tội lỗi và cứu họ thoát khỏi sự chết.
Nhân loại nghĩ gì về một Tình Yêu siêu việt như thế của một Thiên Chúa toàn năng hằng hữu Yêu Dấu Mình? Tình Yêu sẽ “nâng” Thế Giới loài người lên, để cùng với Tình Yêu Thiên Chúa, Loài Người sẽ sống trong Hoan Lạc Hạnh Phúc vô biên.
Viết đi, con! Chúng ta sẽ hoàn tất Chương Trình Tình Yêu trong tuần này, con.

6. Ngôi Lời Nhập Thể trong Ngôi Ba Thiên Chúa là Đức Maria

Viết đi, con! Cha đọc cho con đây: Ngôi Lời Nhập Thể trong Ngôi Ba Là Đức Maria. Dù Cha đã dạy con rồi về Mầu Nhiệm này, nhưng ở đây Cha cũng nhắc lại cho Nhân loại thấy rõ: Tại sao, khi thụ thai, sinh con, mà Đức Maria vẫn còn Đồng Trinh? Hôm nay, Cha dạy con rõ ràng hơn, vì thật điều này được nằm trong Ý định Thiên Chúa khi tỏ lộ về Mầu Nhiệm Maria.
Như Chương Trình Tình Yêu Thiên Chúa đã được hoạch định, đến đúng ngày giờ Thiên Chúa Xuống Trần, trong Ngôi Vị làm Con Thiên Chúa, thì Ngôi Ba đã chờ đợi sẵn, để vừa khi Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel thông báo, thì lập tức Ngôi Ba Thiên Chúa Với Nhân Tính, trong Hình Ảnh Trinh Khiết Maria, lập tức tạo nên Ngôi Lời. Chính Ngôi Ba tạo nên Ngôi Hai trong lòng mình. Hay nói cho dễ hiểu hơn, với tầm trí hiểu của nhân loại, ngay lúc ấy Ngôi Hai Thiên Chúa liền có trong Cung Lòng Ngôi Ba Là Đức Maria.
Sự tạo thai này do chính Thiên Chúa Ba Ngôi đồng hiệp nhất để tạo nên và ở trong Xác Thánh Maria vẫn luôn luôn tinh tuyền, không một mảy may tì ố nào nơi Người Là Thiên Chúa Ngôi Ba, là Tình Yêu Thiên Chúa nơi Xác Thánh Người. Dù sống trong Nhân loại và như Nhân loại về Bản Tính, Đức Maria vẫn không hề bị những xấu xa ô nhiễm bén mảng bên Người.

7. Ngôi Hai và Ngôi Ba là Gương Mẫu cho đời sống Nhân loại noi theo

a/ Ngôi Hai và Ngôi Ba đã đem lại cho Nhân loại một đời sống “Gương Mẫu” để Nhân loại phải noi theo và phải đạt tới; đó là sự “Vâng Phục Thánh Ý Chúa Cha” trong suốt cuộc đời. Chỉ có Vâng Phục Thánh Ý Thiên Chúa đặt định trong một tình yêu mến, biết ơn sâu xa mới đẹp lòng Thiên Chúa. Chính nơi đó, Thiên Chúa đã đặt một “Mẫu mực” cho đời sống Nhân loại phải đạt tới.

Chính nơi Ngôi Hai và Ngôi Ba thể hiện một Tình Yêu Thiên Chúa nồng nàn, tha thiết và biết ơn trong sự “Thuận phục” Thánh Ý Chúa. Lời “Xin vâng” Của Ngôi Ba tỏ rõ cho Nhân loại về điểm này. Tình Yêu đã hóa thành Nhục Thể để chỉ còn biết Vâng Phục Tình Yêu, hầu cho Tình Yêu Thiên Chúa nơi Nhân loại được hoàn hảo. Thiên Chúa đã tự nhận và mặc lấy cho mình cái Bản tính Nhân loại hèn hạ.
Nếu Ngôi Hai tỏ rõ Thiên Tính của Người ở thế gian, là để Nhân loại xác tín về một Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa đối với họ, thì Ngôi Ba Thiên Chúa luôn tỏ rõ cho Nhân loại về Bản Thể hư vô và Bản Năng thấp hèn của mình trước Thiên Chúa toàn năng.
Điều này Thiên Chúa đã vì yêu Nhân loại, mà Người đã thực hiện, hầu Nhân loại vì sự Hạ Mình thẳm sâu của Thiên Chúa, mà nó được nâng lên cùng Thiên Chúa trong sự sống lại của Đức Kitô.
Nếu Ngôi Hai đã thực hiện công cuộc cứu chuộc bằng Sự Chết nhục nhã trên thập giá, để Nhân loại được Sống, thì Ngôi Ba đã thực hiện sự Từ Bỏ trọn vẹn địa vị Thiên Chúa để nhận lấy cái Bản Thể hư vô thấp hèn của nhân loại, hầu trong sự sống Đức Kitô, Nhân loại được nâng lên cùng Thiên Chúa trong Nước Hằng Sống.

b/ Ngôi Ba chính là Tình Yêu. Chính nhờ Tình Yêu ấy mà Nhân loại được tạo dựng. Do đó, Ngôi Ba và linh hồn Nhân loại được trở nên Mật Thiết với nhau, để nên một trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngôi Ba Thiên Chúa chính là Linh Hồn Nhân Loại. Vì vậy, khi một Linh Hồn được tạo dựng, là nó đã mang trong nó hai bản tính: Bản tính Thiên Chúa và Bản tính loài người. Bản tính Thiên Chúa là Linh Hồn, và bản tính loài người là xác thịt hư vô đất bụi.

Khi một linh hồn sống trên trần gian, dưới sự điều khiển trọn vẹn của Ngôi Ba, thì lập tức nó nhận được sự sống tốt đẹp của Thiên Chúa trong nó.
Nhưng nếu nó đã xua đuổi Tình Yêu Thiên Chúa ra khỏi nó, thì lập tức nó đã đi đến sự Chết. Nó chết vì nó không tiếp nhận sự sống là Tình Yêu Thiên Chúa, là Ngôi Ba Thiên Chúa sống trong nó.
Tình Yêu tha thứ tất cả. Tình Yêu thánh hóa, đổi mới và thiêu đốt mọi tội lỗi, dù tội lỗi ấy có lớn lao, nặng nề cách nào, linh hồn vẫn được tha thứ, khi nó ăn năn. Tình Yêu tạo dựng và là sự sống của loài người, thế nên Tình Yêu luôn tha thứ và thương xót. Tình Yêu hoán cải và đổi mới. Tình Yêu tẩy rửa và xóa tan mọi tì ố. Tình Yêu mạnh mẽ vô biên để sẵn sàng đốt cháy mọi tội lỗi, thứ tha mọi xúc phạm và rửa sạch mọi nhớp nhơ, với một điều kiện: nó phải ăn năn thống hối.
Đó là điều kiện tiên quyết trong sự sống còn của nhân loại. Sự ăn năn ấy trở thành Hương thơm tinh tuyền, khi Nhân loại luôn luôn nhận thức rõ rệt Bản thể Hư vô của mình trước Đấng Tạo Dựng. Chỉ thành tâm nhận thật như vậy, lập tức Tình Yêu nâng nó lên cao trọng trong Nước Hằng Sống. Tình Yêu nhận chìm và nâng lên. Tình Yêu phá đổ và xây dựng. Tất cả đều do Tình Yêu.

8. Ngôi Hai và Ngôi Ba là Mẫu Mực hoàn hảo cho Nhân loại noi theo về sự Vâng Phục

Đời sống trần gian của Thiên Chúa Ngôi Hai và Ngôi Ba cho Nhân loại noi theo về sự Vâng Phục trong cuộc sống tạm bợ của họ. Đời sống ấy cũng mang một ý nghĩa trong Tình Yêu thắm thiết mà Thiên Chúa yêu Nhân loại và muốn Nhân loại bắt chước.
Thiên Chúa đã dùng 2 Hình ảnh tương phản rõ rệt, là Thiên Chúa Ngôi Hai và Tạo Vật (mang Bản Tính Nhân loại trong Đức Maria chưa được Nhân loại hiểu biết) Maria với một Tình Yêu bao la thắm thiết.
Thiên Chúa “yêu” Nhân loại trong Đức Maria, và “nâng” Nhân loại lên cũng trong Đức Maria, Thiên Chúa đã nâng một Thụ Tạo lên Ngôi Cao Trọng trong Nước Thiên Chúa. Điều này tỏ rõ cho Nhân loại hiểu rằng: dù được tạo dựng bởi Hư Vô nhưng nó đã được “nằm trong” và “tạo nên” bởi Thiên Chúa. Do đó, nó được Quyền Sống trong Hạnh Phúc Vĩnh Cửu “như” Thụ Tạo Maria, miễn là nó cũng sẽ phải “đạt” tới đời sống “như” Maria và “trong” Maria.
Không một điều nhỏ nhoi nào mà Thiên Chúa không làm vì yêu dấu nhân loại. Đời sống trần gian của Thiên Chúa Ngôi Hai và Ngôi Ba đã chứng minh rõ rệt nhất về sự “VÂNG PHỤC” và “Tình Yêu ĐỂN ĐÁP” mà Nhân loại phải có đối với Đấng Tạo Thành.

9. Lời Di Chúc trên Thánh Giá là Lời Ngôi Hai trối lại Ngôi Ba cho Nhân loại, mà Giáo Hội và Nhân loại chưa hiểu thấu

a/ Ngôi Hai Thiên Chúa, khi hoàn tất ơn Cứu Chuộc, đã dạy Nhân loại phải biết đến Tình Yêu Thiên Chúa Là Đức Maria. Lời trăn trối quan trọng này, Nhân loại quên sót và chối bỏ: Ngôi Hai trao Nhân loại cho Tình Yêu là Đức Maria dẫn dắt, điều khiển, thánh hóa và đổi mới, hầu họ được sống. Nhưng Nhân loại làm ngơ. Nhân loại quên sót điều Tối Quan Trọng này, nên Nhân loại càng ngày càng đi đến Vực thẳm của sự Chết. Từ bỏ sự sống và quên sót sự sống là Tình Yêu Thiên Chúa trong Đức Maria, là Nhân loại đã tìm cho nó sự Chết đời đời.

b/ Với trí óc “Kiêu Căng” sẵn có, Nhân loại thích tìm tòi nghiên cứu những hiểu biết về Thiên Chúa cách lớn lao, vĩ đại. Họ đã nhận lấy “hậu quả” tương xứng cho lòng “Kiêu Căng” ấy, là sự “Chết” luôn rình rập quanh họ. Họ là miếng “Mồi ngon” cho Quỉ Dữ, khi họ thích tìm tòi, nghiên cứu về Thiên Chúa theo trí óc thiển cận, ngu dốt của họ.

Cái điều Thật Quan Trọng là “Sự sống trong Đức Maria”, thì họ coi thường, họ chối bỏ. Thiên Chúa thực hiện đúng tất cả mọi Lời Người đã phán ra, không thiếu một chấm, một nét nào.

c/ Vậy họ đã thực hiện đời sống Tâm Linh như thế nào, khi họ đã không nghe những lời Thiên Chúa “trối lại” trong giây phút tắt nghỉ trên Thập Giá trong Vinh Quang của sự sống lại: Thiên Chúa đã ban Tình Yêu của Người, Thiên Chúa đã “trao sự sống” ấy trong Đức Maria, để Nhân loại tìm đến Thiên Chúa, mà không nhọc nhằn, không lầm lạc, không sợ sệt và tuyệt vọng. Tìm được Maria và ở trong Maria, là họ đã đoạt được Sự Sống Trường Sinh.

10. Công cuộc cứu chuộc Nhân loại

a/ Đó là Chương Trình Tình Yêu Thiên Chúa đã hoạch định trong Chương Trình của Người từ thuở đời đời. Ở đây, Cha cũng đã dạy con về Chương Trình Tình Yêu trong công cuộc cứu chuộc Nhân loại.

Trước khi được hoạch định về Tình Yêu Thiên Chúa đối với Nhân loại phải có trong Ý định của Người rồi, loài Thiên Thần, trước lúc ấy, loại mà Thiên Chúa tạo dựng từ trước trong Triều đình của Người, không phải bằng đất bụi, mà bằng sự Thiêng Liêng.
Nếu Nhân loại thấy các Thiên Thần hiện ra giống Hình ảnh loài người, là vì các ngài mang Hình ảnh Thiên Chúa mà đến. Do đấy, các Thiên Thần sống hạnh phúc vô cùng trên Nước Trời.
Nhưng trong Ý định Thiên Chúa, Thiên Chúa đã muốn làm gương cho tất cả loại Thiên Thần phải “trung thành” và “vâng phục” Uy quyền Thiên Chúa làm sao, nên Người đã tạo ra sự “Thử Thách”. Một Đấng mà Thiên Chúa đã đặt làm “Nhất Phẩm” Triều đình Thiên Quốc, là Thiên Thần Luxiphe. Thiên Chúa muốn mọi loài phải biết đến Thiên Chúa là Tình Yêu, và mọi người đều được tạo dựng bởi Thiên Chúa.

b/ Nhưng Thần Luxiphe, sau sự thử thách của Thiên Chúa, đã “không tuân phục” Quyền Năng Tối Thượng của Thiên Chúa, mà manh tâm bội phản. Nó không tuân phục Thánh Ý Chúa, khi Thiên Chúa thử thách nó. Thế nên, để làm gương, Thiên Chúa đã đẩy nó vào một nơi khốn nạn đời đời. Và lúc đó, Nước Hỏa Ngục được thiết lập để luận phạt những kẻ chống lại Quyền Năng Thiên Chúa.

Thực ra, trong Ý định Thiên Chúa không phải luận phạt dữ dằn như vậy, nếu nó ăn năn. Nhưng nó “không ăn năn”, mà luôn muốn “thống trị” mọi sự như Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa cho nó “thấy rõ” Hỏa Ngục ghê sợ thế nào, lòng kiêu hãnh nó trỗi lên, và nó “chấp nhận” một sự tối tăm ghê khiếp ấy, để được “toàn quyền thống trị” như Thiên Chúa trong một nước, dù Nước ấy là Nước Hỏa Ngục.
Tội lỗi phát xuất từ đó, từ bởi một Thiên Thần phản loạn chống lại Quyền Năng Tối Thượng của Thiên Chúa.
Thật thì, trong ý định Tình Yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã không hoạch định một Chương Trình như vậy. Thiên Chúa tạo dựng loài người để chỉ ban cho loài người Hạnh Phúc. Nhưng Thần phản nghịch đã tạo nên giống tội “Kiêu Căng” làm mất ơn nghĩa Chúa với mọi thụ tạo. Vì vậy Chương Trình Tình Yêu, thay vì ban cho Nhân loại được Hạnh Phúc Toàn Vẹn, thì phải thay bằng sự Cứu Chuộc. Tất cả đều nằm trong Chương Trình Tình Yêu từ thuở đời đời, khi Thiên Chúa mới tạo dựng các Thiên Thần.

c/ Khi loài Thiên Thần mất ơn nghĩa cùng Chúa, thì nó không còn được tốt đẹp nữa, mà Thiên Chúa đã tạo nên nó bằng và bởi đất bụi, chính trong đất bụi này mà nó được Cứu Chuộc lại bởi Tình Yêu Thiên Chúa.

Vì thật, Loài Người mà Thiên Chúa nghĩ đến ấy, không phải là loài người ngày nay, mà tất cả là các Thiên Thần. Tất cả Loài Người là các Thiên Thần không mang một tì ố nào nơi họ. Vì thế, họ được hưởng nhan Thiên Chúa luôn luôn.
Nhưng từ khi Thiên Thần Luxiphe phản nghịch, loài người đã mất ơn nghĩa Thiên Chúa. Nhưng Tình Yêu Thiên Chúa không vơi bớt. Bởi vậy nó phải mang trong nó sự xấu xa, nhơ bẩn và đất bụi, để muốn được sống muốn được hạnh phúc trên Trời, nó phải chiến đấu, chống lại cùng thần dữ Luxiphe, có một ý nghĩa là Nhân loại được tạo dựng bởi Tình Yêu và hạnh phúc trong Tình Yêu. Nhưng thần dữ Luxiphe đã cưỡng đoạt hạnh phúc ấy bởi kiêu căng chống lại Quyền Năng của Thiên Chúa, vì vậy một Nhân loại được sinh ra, phải căm thù kẻ gieo trong họ sự đau khổ là tội lỗi. Nhân loại luôn luôn ghê khiếp và xa lánh tội lỗi mà Luxiphe đã xúc phạm đến Thiên Chúa toàn năng trong và bởi tội kiêu ngạo của thần dữ Luxiphe.

d/ Cũng vì thế, Chương Trình Tình Yêu đã được hoạch định, Tình Yêu đã “tạo nên” Thiên Thần Luxiphe để rồi Luxiphe phản nghịch cùng Thiên Chúa, thì cũng chính Tình Yêu sẽ “cứu” loài người thoát khỏi sự Chết mà Luxiphe đang gieo rắc.

Người Nữ Đạp Đầu Con Rắn Hỏa Ngục Chính Là Thiên Chúa Ngôi Ba, là Tình Yêu Thiên Chúa, sẽ thắng sự dữ do thần kiêu ngạo là Luxiphe “Cầm đầu”.
Luxiphe kiêu căng đã mất “ơn Nghĩa” cùng Chúa, thì Tình Yêu Thiên Chúa là Thiên Chúa Ngôi Ba sẽ “Hạ Mình” thẳm sâu để cởi bỏ địa vị, một Thiên Chúa cao cả mà “chuộc lại” tội lỗi ấy cho Nhân loại trong thân phận làm người.
Luxiphe đã mất “sự sống” là Thiên Chúa, thì Ngôi Hai Thiên Chúa đã “chuộc lại” bằng sự chết khổ nhục trên Thập Giá. Đó là Chương Trình Tình Yêu mà Thiên Chúa đã hoạch định để cứu nhân loại. Chương Trình Tình Yêu ấy mang lại sự sống cho nhân loại.

11. Rõ Ràng Hơn về Ngôi Hai Nhập Thể Hôm nay, Cha dạy con rõ ràng hơn về Ngôi Hai Nhập Thể.

a/ Cha nói rõ ràng hơn về sự Tạo Dựng Loài Người. Khi Thiên Chúa nghĩ đến Loài Người với một Tình Yêu bao la, là khi ấy Loài người được có trong Ý định của Thiên Chúa và hạnh phúc vô biên của Người, mà không một tội lỗi xấu xa nào xâm nhập chúng.

Loài người ấy chính là các Thiên Thần. Sau khi đã thiết lập, cho loài người được tạo dựng, một Triều đình, mà Thiên Chúa là Chủ Tế, là Vua, để các Thiên Thần thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh, hưởng sự khoái lạc vô biên của Thiên Chúa, thì Nhất Phẩm Thiên Thần Luxiphe, được Thiên Chúa ban cho Quyền Hành trên các Thiên Thần, đã phản loạn.
Sự phản loạn này do bởi Thiên Chúa muốn thử thách cho nó thấy rõ Quyền Năng Thiên Chúa. Nhưng cũng chính sự thử thách này, mà Luxiphe đã phải chết đời đời vì kiêu ngạo. Thật ra, trong ý tưởng, nó đã có những ý nghĩ, khi nó muốn được bằng Thiên Chúa. Và vì vậy, nó đã phải chết. Chính nơi sự chết này của Luxiphe và tội lỗi nó gây nên, mà Thiên Chúa đã phẫn nộ.
Sự phẫn nộ đã gây cho loài người thiệt thòi, vì Thiên Chúa đã không tạo nó bằng Tình Yêu trong sự thiêng liêng nữa, mà để đền bù sự vô ơn của Luxiphe, Thiên Chúa đã tạo dựng Loài Người bằng hư vô đất bụi. Nhưng với Tình Yêu vô biên, Thiên Chúa đã không cất khỏi nó sự sống là chính Chúa. Sự việc Thiên Chúa dùng đất bụi để tạo nên loài người, là để loài người luôn luôn nhận thức về sự Hư Vô của mình trong Tình Yêu bao la của Thiên Chúa, và cũng để nó luôn luôn nhớ đến sự Oán Phạt của Thiên Chúa với Loài Người đã phát sinh bởi tội kiêu căng.
Dù vậy, ngày nay, Nhân loại vẫn đang sống trong sự dẫn dắt của thần dữ Luxiphe trong sự chối bỏ và thách thức Uy quyền của Thiên Chúa.
Loài người được tạo dựng bởi đất bụi, và tổ tông loài người là Adong-Evà đã nhận lãnh “Hậu Quả” của giòng giống kiêu căng Luxiphe truyền lại. Thật thì, trong Ý định của Thiên Chúa, Tội Nguyên Tổ chưa hẳn là một tội làm Thiên Chúa phẫn nộ đến thế, nhưng tội mà Thiên Thần Luxiphe mới thực là một Tội Lưu Truyền cho loài người những sự đau khổ, và gieo rắc cho Loài Người sự chết chóc.
Luxiphe, sau khi đã bị đẩy vào Hỏa Ngục, nó tự phong cho nó là Vua Hỏa Ngục. Thần dân của nó lúc đó quá ít. Vì vậy đã thâm thù Thiên Chúa, nó quyết kiếm tìm cho nó một Nước đầy thần dân bằng sự gieo rắc Cám dỗ và lôi kéo các linh hồn về với nó.
Adong và Evà là một “Hình Thức” Chúa dùng để tỏ rõ cho Nhân loại về cái “Hậu Quả” của tội Kiêu căng đã đánh mất ơn nghĩa Chúa thế nào, và khi mất ơn Nghĩa cùng Chúa, họ phải khốn khổ ra sao.

b/ Cũng bởi đó, Chương Trình Tình Yêu được Thiên Chúa hoạch định để cứu giúp nhân loại. Thiên Chúa tự biết, với tội kiêu căng quá độ ấy, Luxiphe đã gieo rắc cho loài người nhiều đau khổ, chết chóc. Để cứu vớt loài người, Thiên Chúa đã nghĩ đến việc Người phải xuống trần, mặc lấy thân phận hèn hạ để sống và cứu chuộc Nhân loại.

Thiên Chúa tạo dựng loài người, không phải để loài người phải đau khổ, nhưng họ phải được sống trong Hạnh Phúc của Người. Nhưng tội lỗi đã làm xa cách sự sống, và hạnh phúc họ tạo được cũng chỉ là cái giả dối. Có như thế, khi Thiên Chúa đoái thương mà thực hiện xong công cuộc cứu chuộc để đưa Nhân loại về Tình Yêu đích thực, họ mới nhận biết và xa lánh tội lỗi, để xứng đáng hưởng hoan lạc thánh thiện Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã tạo nên loài người, để loài người sống trong hạnh phúc khoái lạc. Luxiphe đã cướp mất cái khoái lạc vô biên ấy bằng tội kiêu ngạo. Thế nên giữa Thiên Chúa và loài người, đã có một sự Ngăn cách để loài người phải xa nhan Thiên Chúa. Sống xa nhan Thánh Chúa và những khoái lạc sướng vui, loài người đã bị Vua Kiêu ngạo cám dỗ, mục đích nó muốn tạo cho nó một Nước đông dân, để trả thù việc Thiên Chúa đã đầy đọa nó.
Trong lòng trí kiêu căng của nó, nó luôn muốn được bằng Thiên Chúa về Quyền năng và Thống trị muôn loài. Do đó, càng ngày nó càng dùng đủ mưu chước tinh vi, hầu chiếm đoạt các linh hồn.
Thiên Chúa để như vậy, cho loài người nhận biết “Sự Thiện” và “Sự Ác”, hầu nếu muốn được sống, họ phải luôn hướng lòng trí họ lên cùng Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và ban cho họ nguồn hạnh phúc đích thật.
Trong ơn Cứu Độ Nhân loại khỏi mưu chước Satan, Thiên Chúa đã hoạch định một Chương Trình Cứu độ bằng chính Thiên Chúa sẽ xuống trần. Thiên Chúa biết rằng: Nếu Người chẳng xuống và sống giữa loài người bằng Bí Tích Thánh Thể Tình Yêu, thì loài người không thể chống cưỡng những mưu chước tinh vi nguy hiểm của Luxiphe và bè lũ chúng cám dỗ. Loài người sẽ không đủ sáng suốt để nhận ra những thâm hiểm của kẻ thù Luxiphe dùng để chiếm đoạt Linh hồn họ.
Thiên Chúa đã tỏ rõ Quyền Năng Người cho Luxiphe biết rằng một sự hạ mình Thẳm Sâu của Thiên Chúa trong Thiên Chúa Ngôi Ba Là Đức Maria để tiêu diệt bè lũ kiêu căng là Ma Quỉ, hầu giải thoát cho Nhân loại khỏi đau khổ, chết chóc.

c/ Cái thâm hiểm nhất của Luxiphe nghĩ đến, là chà đạp lên Thiên Chúa trong linh hồn nhân loại. Bởi linh hồn Nhân loại được tạo dựng bởi Tình Yêu Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã kết hợp nên một với loài người bằng Tình Yêu vô biên, Tình Yêu ấy chính là Thiên Chúa Ngôi Ba. Thế nên, để trả thù Thiên Chúa, Luxiphe cùng bè lũ đã cố gắng dùng mưu sâu chà đạp và sỉ nhục Thiên Chúa, khi nó đã chiếm đoạt được Linh hồn nhân loại. Chúng đã hành hình Thiên Chúa trong các Linh hồn, khi nó đã thực sự làm chủ Linh hồn trong nước Hỏa Ngục.

Nhân loại không thấu rõ điều đó, vì họ không yêu mến Thiên Chúa trong Linh hồn họ. Bằng vào sự vô tình, Nhân loại đang tiếp tay cùng Satan để sỉ nhục Thiên Chúa trong những xúc phạm liên tiếp trong cuộc sống họ. Sự vô tình này đáng được Thiên Chúa thứ tha. Nhưng những linh hồn đã biết, đã hiểu, mà còn cương quyết xúc phạm đến Thiên Chúa, thì nó phải lãnh nhận hậu quả phải đến với nó.
Sự sống của Thiên Chúa không bao giờ mất ấy, đã khiến Linh hồn Nhân loại phải sống trong đau khổ triền miên, khi nó đã mất Thiên Chúa. Vì vậy Linh hồn nó vẫn sống trong Nước Hỏa Ngục với trăm ngàn đau đớn xót xa khốn nạn đời đời.
Thiên Chúa đã ban Tình Yêu và sự sống cho loài người. Người sẽ không lấy lại những gì Người đã ban phát. Nhưng nếu loài người không tiếp nhận sự sống và những khoái lạc vui sướng là Thiên Chúa, thì Linh hồn phải nhận chịu sự đau đớn do Ma Quỉ gieo rắc. Linh Hồn nào khát khao được Thiên Chúa làm chủ, thì Linh Hồn ấy được bình an, hạnh phúc. Linh hồn nào chối bỏ sự Sống và sự An bình bởi Thiên Chúa, thì nó phải nhận chịu những đau đớn do Quỷ gây nên.
Mầu Nhiệm Maria đã được tỏ lộ cho nhân loại. Đó là một Mầu Nhiệm Cao Siêu Nhất Trong Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và đó cũng là Tình Yêu siêu việt mà Chúa đã yêu dấu loài người bằng chính Chúa. Linh hồn Nhân loại cao quý bằng một Thiên Chúa, vì chính linh hồn Nhân loại là Thiên Chúa Ngôi Ba. Chính bởi Nhân loại mà Thiên Chúa Ngôi Ba xuất phát. Thiên Chúa Cha vì quá yêu một nhân loại, mà Người đã mặc lấy cho Người Ngôi vị làm Con mà chuộc tội nhân loại. ([1][1])
Ngôi Cha và Ngôi Con yêu nhau như chính mình Người, nên Người lại mặc lấy Ngôi Ba, để chính Ngôi Ba ấy tạo nên và cứu vớt Nhân loại.

12. Bổn Phận Nhân loại đáp đền Tình Yêu Thiên Chúa làm sao?

a/ Nhân loại nghĩ sao về Tình Yêu Dấu Vô Biên này? Nhân loại nghĩ gì về một Thiên Chúa điên cuồng vì yêu họ như vậy? Nhân loại nghĩ gì, khi Thiên Chúa đã cởi bỏ địa vị cao sang của một Thiên Chúa mà xuống trần mặc lấy thân phận thấp hèn để cứu vớt họ?

Cha muốn nói rõ để Nhân loại hiểu: Thiên Chúa đã cởi bỏ tất cả địa vị cao sang của một Thiên Chúa để tỏ tình, để yêu mến và cứu giúp nó. Bù lại, Thiên Chúa đòi buộc Nhân loại phải “đáp đền” như vậy. Nghĩa là Cha đòi buộc Nhân loại ngày nay đang sống trong danh vọng, giầu sang, đang sống trong địa vị với đầy đủ tội lỗi xấu xa nhơ nhớp, hãy “Từ Bỏ Tất Cả” để được Thiên Chúa đáp đền Tình Yêu Thiên Chúa đã yêu dấu họ. Cha muốn họ phải được sống và được hạnh phúc, hoan lạc, Cha sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm, tất cả xúc phạm nếu họ ăn năn.
Tình Yêu Cha bao trùm tất cả mọi tội lỗi. Bởi khi tạo dựng một Nhân loại bằng đất bụi, Cha đã biết tất cả những xúc phạm ấy. Và Cha sẽ tha thứ bằng một Tình Yêu vô biên, từ khi chúng chưa phạm tội. Và cũng chính vì vậy mà dù biết chúng xấu xa, Cha vẫn sinh ra chúng.

b/ Tất cả nhân loài đều được sinh ra, không phải bởi một Tình Yêu Dấu Vô Biên ấy hay sao? Vậy mà sao có nhiều linh hồn phải sa Hỏa Ngục? Chúng phải sa Hỏa Ngục, vì chúng đã muốn, chúng đã chọn cho chúng như Luxiphe đã cương quyết chọn cho nó Vương Quốc để cai trị, dù Vương Quốc ấy là Hỏa Ngục.

Linh hồn Nhân loại cũng vậy. Và khi phải ném chúng vào lửa đời đời, Cha đã dùng đủ cách để đánh động, để dẫn dắt và nhắc nhở chúng nhớ đến sự sống vĩnh cửu là Thiên Chúa. Nhưng chúng cương quyết từ chối và hất đổ. Cha đành để mất chúng.
Mỗi Linh hồn phải rơi vào Hỏa Ngục, là một đớn đau vô biên cho Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn đành mất chúng, vì giờ đó là giờ của Công lý xét xử nghiêm minh. Tình Yêu phải bó tay trước án lệnh đã ra, vì thật khi án lệnh đã ra là Tình Yêu đã hoàn toàn tuyệt vọng trước sự cương quyết lựa chọn cho nó sự chết, dù ngay lúc đó Thiên Chúa vẫn muốn nó ăn năn.

13. Thời đại Ân Sủng, Tình Thương và Thứ Tha

a/ Thời đại này là Thời đại Ân Sủng, Tình Thương và Thứ Tha đang tràn đến các Linh hồn. Thiên Chúa mời họ bằng tất cả mọi phương cách. Mà phương cách hữu hiệu nhất để họ ăn năn quay về, là sự “Rút Hết” những phương tiện hưởng thụ xác thịt, hầu họ nhận thức được sự bất lực của họ trước Đấng Toàn Năng.

Nếu điều đó vẫn không làm cho họ nhận ra, những “Đau Khổ” phải đến với họ; những thiếu thốn, đói khát, tai ương, dịch tễ cũng sẽ là những phương cách được dùng, để buộc Nhân loại phải nghĩ đến Đấng Tạo Thành.
Và sau cùng, nếu Nhân loại vẫn cứng lòng, Thiên Chúa sẽ giáng phạt bằng sự “chết” bởi chính loài người gây ra (chiến tranh, trộm cướp, giết người…)
Thiên Chúa sẽ dùng sự “Độc Ác” của những kẻ kiêu căng mà tiêu diệt “tội lỗi”.
Chỉ đứng trước những “Khốn Khổ”, Nhân loại mới “nghĩ đến Thiên Chúa”. Chỉ đứng trước những “bất lực”, Nhân loại mới nhận ra thân phận mình nhỏ nhoi thế nào trước Thiên Chúa toàn năng. Thiên Chúa không muốn họ chết, mà muốn họ được sống. Đó là mục đích duy nhất để Thiên Chúa hành động hầu đưa Nhân loại về Nguồn.
Đã đến lúc Thiên Chúa thực hiện Chương Trình Tình Yêu ở giai đoạn chót, đã đến lúc Thiên Chúa kết thúc công cuộc cứu chuộc của Ngôi Hai trong đau khổ, để thực sự bước vào vinh quang!

b/ Vinh Quang rạng ngời ấy với sự sống Hoan Lạc của Thiên Chúa đã hứa ban cho Nhân loại, hầu cho hạnh phúc Trần Gian giống như Thiên Quốc được thực hiện.

Trong Nước Thiên đàng trần gian này, Nhân loại sẽ được Tình Yêu cai trị. Lúc đó, không còn một xấu xa, tội lỗi, bất xứng nào, mà chỉ còn “Tình Yêu Đền Đáp” của Nhân loại dâng lên Thiên Chúa. Họ sẽ được sống trong khoái lạc vô biên, để ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa trong Tình Yêu bao la của Người.
Ba Ngôi Thiên Chúa đã ở giữa thế gian và trong mọi linh hồn. Ngôi Ba sẽ dẫn dắt và thánh hóa các linh hồn. Người sẽ đổi mới mọi tâm hồn bằng Quyền Năng của Người, bằng các Trẻ Thơ. Nghĩa là Người sẽ đổi mới Nhân loại và thánh hóa các linh hồn.

c/ Linh hồn Nhân loại chỉ được Thánh Hóa và Đổi Mới bằng sự “nhỏ-bé” mà Mẹ Maria đã dạy dỗ. Nhân loại sẽ không trở nên thánh thiện và đổi mới được, nếu họ không được đổi mới bằng sự “Bé Nhỏ – Khiêm Nhu”, vì chính trong sự “Nhỏ Bé – Khiêm Nhu” này, mà Nhân loại đã kéo được Nước Thiên Đàng xuống với họ.

Thiên Chúa sẽ tỏ rõ Tình Yêu Người, khi cả Nhân loại kêu cầu trong đền đáp của sự Từ Bỏ tạo vật. Thiên Chúa đã hứa, và Người sẽ thực hiện.
Nhân loại sẽ được hưởng Thiên đàng trần gian. Đó là những phần thưởng cho những linh hồn đáp lời mời gọi của Mẹ Thiên Chúa. Đó là phần thưởng lớn lao cho những linh hồn Kiên Trung trong Tình Yêu.
Và ngày đó cũng là những khốn nạn, nhục nhã cho những kẻ chối bỏ và hất đổ Tình Yêu và lời mời gọi. Chúng sẽ phải khóc lóc, nghiến răng vì sự chết khốn nạn đã dành cho chúng.

Mầu Nhiệm Maria do Chúa Giêsu mặc khải qua các Hồn Nhỏ Việt Nam tại Sàigòn 1976-1986.

Linh mục Phaolô Trần Văn Lý, Linh Hướng
cho phép phổ biến

In ngày 5 tháng 8 năm 2012.
Antôn Nguyễn
PO Box 262482
Houston, TX 77207
http://margaretdurbin2012.blogspot.com

([1][1]) Ghi chú: Xin đọc “Mầu Nhiệm Loài Người” trong cuốn “Những Mặc Khải Quan Trọng Cho Dân Tộc Việt Nam” đã xuất bản ngày 5/6/2011.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s