Sự thật về ông Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Lương Tuyền

Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền là giáo sư về khoa Giải phẫu Tiểu Nhi tại đại học McGill, Montreal, Canada. Tuy là môt chuyên gia bận rộn, nhưng ông là một trong số những bác sĩ quan tâm và viết đến những vấn đề đất nước.Dr. Nguyen Luong Tuyen is professor of surgery at Primary Children’s McGill University, Montreal, Canada. Despite being a busy professional, but he was one of the few doctors wrote to the concerns and problems of the country.
Võ Nguyên Giáp là một thiên tài khốn nạn của quê hương.
Tôi chia sẻ ý kiến này , nhưng chỉ chia sẻ một nửa thôi.
Vo Nguyen Giap is a genius of the country miserable.
I share this opinion, but only share half the time.
***
Vâng, Võ Nguyên Giáp thực quả là một tên khốn kiếp, đã đẩy hàng triệu thanh niên đất Việt vào chỗ chết từ năm 1946 tới năm 1975, để thực hiện cho được việc áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản sắt máu trên toàn quê hương. Nhưng Y có là một thiên tài hay không, dù là một thiên tài khốn nạn của quê hương, thì cần phải xét lại. Sau mấy chục năm, các tài liệu về chiến tranh tại Việt Nam, các dữ kiện lịch sử đã được giải mật. “Huyền thoại Võ Nguyên Giáp” đã hết còn là một huyền thoại.
Well, Vo Nguyen Giap’s a real damn name, has pushed millions of young Vietnamese soil to death from 1946 to 1975, to be made for the imposition of Communism all over the bloody country. But Y is a genius or not, whether it’s a genius miserable home, they should be reviewed. After several decades, the literature on the war in Vietnam, the historical data has been declassified. ”Legends of Vo Nguyen Giap,” was all but a myth.
Võ Nguyên Giáp sanh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cha Y là Võ Quang Nghiêm, một hương sư dạy chữ Nôm, chữ Quốc Ngữ và hành nghề Đông Y như phần lớn các nhà nho lỡ vận. Khi cuộc chiến Việt-Pháp bùng nổ, Ông Nghiêm bị Pháp bắt đưa về giam ở Huế rồi chết trong tù. Mẹ Giáp là Bà Nguyễn Thị Kiên.Vo Nguyen Giap, born August 25, 1911 in the village of An amnesty, Le Thuy district, Quang Binh Province. Vo Quang Nghiem Y Cha, a professor teaching guide script, the script and the practice of Oriental medicine as most of the grapes of Motor Vehicles. When the Vietnamese-French war broke out, he strictly be taken to prison in France captured Hue and died in prison. Armor is Mother Nguyen Thi Kien.
Võ Nguyên Giáp là con thứ 6 trong số 8 người con của Ông Bà Võ Quang Nghiêm. Năm 14 tuổi (1925), Giáp vào Huế học trường Quốc Học. Hai năm sau, bị đuổi học, Giáp về quê tham gia Tân Việt Cách mệnh Đảng – một đảng có mầu sắc Cộng Sản được thành lập năm 1924 ở miền Trung.Vo Nguyen Giap is the 6th of 8 children of Mr. and Ms. Vo Quang Nghiem.At 14 (1925), Armor School at Hue National School. Two years later, was expelled from school, home Giap Tan Vietnamese participation Party clause way – a Communist Party that color was established in 1924 in the Central.
Đầu tháng 10 năm 1930, Giáp bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phú ( Huế ).. Năm 1931, Giáp được thả ra khỏi nhà tù, ra Hà Nội học tại trường Albert Sarraut cho tới khi đỗ Tú tài.
In early October 1930, Giap was detained in prison Thua Phu (Hue) .. In 1931, Giap was released from prison, to Hanoi to attend the school until Albert Sarraut Baccalaureate parking.
Năm 1937, Giáp tốt nghiệp trường Luật tại Hà Nội.In 1937, Giap graduated from law school in Hanoi.
Năm 1934, Giáp kết hôn cùng Nguyễn Thị Quang Thái, một đồng chí của ông. Bà Thái có với Giáp một người con gái, Võ Thị Hồng Anh. Năm 1943, Bà Thái bị Pháp bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội. Bà chết trong tù.n 1934, Giap married Nguyen Thi Quang Thai, one of his comrades. She Thai has a daughter with Giap, Vo Thi Hong Anh. In 1943, Ms. French was arrested in Thai Hoa Lo Prison in Hanoi. She died in prison.
Tháng 5 năm 1939, Giáp bắt đầu dạy môn Sử tại trường tư thục Thăng Long tại Hà Nội. Theo lời thuật của một số người, Giáp là một giáo sư Sử giỏi và hùng biện.May 1939, Giap began teaching at private schools Use of Thang Long in Hanoi. According to some people’s art, Giap is a professor of history and good orator.
Từ năm 1936 đến năm 1939, Giáp tham gia phong trào Mặt trận Dân Chủ Đông Dương. Võ Nguyên Giáp vào Đông Dương Cộng Sản đảng vào năm 1940, bắt đầu các hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Giáp tham gia gây dựng cơ sở và huấn luyện quân sự ở Cao Bằng dù Giáp chưa từng được huấn luyện về quân sự.. Trong đảng Cộng Sản Đông Dương, có lẽ chỉ có Phùng Chí Kiên được theo học một thời gian tại trường Võ bị Hoàng Phố ở Trung Hoa.
From 1936 to 1939, Giap join the Democratic Front movement in Indochina. Vo Nguyen Giap in Indochina Communist Party in 1940, began operations under the leadership of Ho Chi Minh. Adjacent to participate and build the basis of military training in Cao Bang Giap never even trained in the military .. In the Indochinese Communist Party, perhaps only Phung Chi Kien been studied for some time at the Huangpu Military Academy was in China.
Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo sự phân bố của Hồ Chí Minh, Giáp thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với 34 người. Theo tài liệu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đó là khởi thủy của đạo quân Cộng Sản Việt Minh sau này.
December 22, 1944, according to the distribution of Ho Chi Minh, Giap established teams Vietnam Propaganda Liberation Army with 34.According to the Communist Party of Vietnam, which is the origin of the Vietnamese Communist army Minh City later.
Tháng 8 năm 1945, Giáp được bầu vào Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương.
     August 1945, Giap was elected to the Central Committee of Communist Party of Indochina.
Tháng 1 năm 1948, Giáp được Hồ Chí Minh phong quân hàm Đại Tướng. Cùng được phong Tướng có một số tên như Văn Tiến Dũng, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Chí Thanh, Đinh Đức Thiện, Lê Trọng Tấn, Trần Đăng Ninh…Ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ kéo dài cho tới năm 1954 và chấm dứt ở trận Điện Biên Phủ.
anuary 1948, Giap was Ho Chi Minh City University General rank. Along the room there are some names like General Van Tien Dung, Vuong Thua Vu, Nguyen Chi Thanh, Dinh Duc Thien, Le Trong Tan, Tran Dang Ninh …
December 19, 1946, Vietnamese and French war boom lasted until 1954 and ended at the Battle of Dien Bien Phu.
Trên :Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Quang Thuận, Hoàng Đăng Minh, Nhận, Bạch Ngọc Giáp, Sáng —
Dưới: Lê Liêm, Giáp, Hồ, Trường Chinh, Đặng Việt
In: Van Tien Dung, Hoang Van Thai, Nguyen Quang Thuan Hoang Dang Minh, Receiving, White Jade Flower, Morning —
Below: Le Liem, Giap, Ho, Truong Chinh Dang Vietnamese
Từ năm 1945 cho đến năm 1991(năm Giáp nghỉ hưu, hết còn là ủy Viên Trung Ương Đảng) Giáp đã giữ những chức vụ như sau:- Ủy Viên Bộ Chánh trị- Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng- Tổng Tư lệnh Quân Đội- Phó Thủ Tướng- Chủ Nhiệm Ủy Ban Khoa học nhà nước.- Năm 1983, Chủ tịch Ủy Ban sanh đẻ có kế hoạch.Chức vụ Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội là những chức vụ Giáp ở lâu nhất, từ năm 1945 đến năm 1980.Chức vụ coi về sanh đẻ năm 1983 là môt hình thức hạ nhục Giáp do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ trương. Để nói về việc hạ nhục này, trong dân gian có truyền tụng hai câu thơ diễu cợt đượm đầy mỉa mai:
From 1945 to 1991 (the year of Giap retired, all but the Party Central Committee) Armor has held positions as follows:
– The Chief Commissioner of
– Secretary of Defense
– General Command of the Army
– Deputy Prime Minister
– Chairman of State Commission of Science.
– In 1983, the Commission Chairman birth plan.
Position cum Minister of Defence General Command of the Army Armor positions at long last, from 1945 to 1980.
Position of birth in 1983 as a form of humiliation by the crowd Armor Le Duan and Le Duc Tho policy. To talk about this humiliation, the traditional folk processions reciting two verses out loud derisive flowing:
Ngày xưa Đại tướng cầm quân
Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em
                In the past military rulers General
Today General bird populations sisters
Sau trận Điện Biên Phủ năm 1954, sự hiện diện của người Pháp cáo chung, Võ Nguyên Giáp nổi tiếng như cồn. Sau cái gọi là Đại thắng mùa xuân năm 1975 – một may mắn bất ngờ cho đảng Cộng Sản Việt Nam ( một bất hạnh cho dân tộc Việt ) chiếm được miền Nam – trước mắt người ngoại quốc mù tịt về cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Võ Nguyên Giáp trở thành một huyền thoại.
After the battle of Dien Bien Phu in 1954, the presence of the French joint, Vo Nguyen Giap known as alcohol. After the so-called victory in 1975 – an unexpected luck for the Communist Party of Vietnam (a misfortune for the Vietnamese people) captured the south – before the eyes of foreigners knew nothing about the organizational structure of the Party Communist Vietnam, Vo Nguyen Giap became a legend.
Một số sách viết về Giáp như:
– General Giáp: Politician and Strategist của Robert j. O’Neil (Australia)- Giáp: the Victor in Vietnam của Thiếu tướng hồi hưu Peter McDonald In năm 1993 ( British )- Các bài viết rải rác của Douglas Pike thuộc University of California, Berkeley (USA)
Xin mở một dấu ngoặc ở đây về các sách viết về các lãnh tụ Công Sản Việt Nam cũng như các lãnh tụ của các nước Cộng Sản khác trên thế giới. Tác giả phải được sự chấp nhận của Bộ Chính trị và chỉ được viết những gì mà cơ quan quyền lực tối cao của Cộng Sản đưa ra mà thôi.
Some books on armor as:
– General Giap: Politician and Strategist of Robert j. O’Neil (Australia)
– Giap: The Victor in Vietnam of retired Major General Peter McDonald In 1993 (British)
– Articles of scattered Douglas Pike, University of California, Berkeley (USA)
Please open a parenthesis here about the books written about the Vietnam Communist leaders as well as leaders of communist countries in the world.The author must be approved by the Politburo and only write what the supreme power organ of the Communist offer only.
Giáp được các tác giả ca tụng như một thiên tài quân sự, một chiến lược gia tài tình của thế giới ( genius strategist, geniusgeneral of the world ). Từ mấy năm gần đây, các tài liệu mật về 2 cuộc chiến tại Việt Nam (1946-1954 và 1954-1975 ) được giải mật khiến ta thấy rằng “thiên tài Võ Nguyên Giáp” đã được các đồng chí nặn ra như các đồng chí đã nặn ra anh hùng Lê Văn Tám, chú Kim Đồng…..trong suốt chiều dài của cuộc chiến xâm nhập của chủ nghĩa Cộng Sản man rợ lên quê hương mà đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một lũ thừa sai.
Armor is the author hailed as a military genius, a genius strategist of the world (genius Strategist, geniusgeneral of the world). From recent years, the secret documents about the second war in Vietnam (1946-1954 and 1954-1975) declassified makes them feel that “genius Vo Nguyen Giap” were comrades Expressed as the Expressed even heroes have the Le Van Tam, Kim Dong ….. uncle in the war throughout the length of penetration of Communism native barbarism to which Vietnam Communist Party is just a bunch of missionaries.
Bản chất của những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ Hồ Chí Minh trở xuống, là gian hùng, dối trá, thâm độc và tàn bạo. Giáp có đầy đủ các “đức tính” đó.
The nature of the leaders of the Communist Party of Vietnam, from Ho Chi Minh or less, the space heroes, deceitful, wicked and cruel. Armor is full of “virtue” that.
Năm 1946, Hồ Chí Minh ký hòa ước với Pháp để quân Pháp trở lại Việt Nam. Các lãnh tụ Công Sản, trong đó có Giáp, đã thẳng tay tiêu diệt các người quốc gia (Losers are Pirates by James Banerian1984, p.69
In 1946, Ho Chi Minh signed a peace treaty with France to the French returned to Vietnam. The communist rulers, including armor, was down on the national kill (Losers are Pirates by James Banerian1984, p.69
                     Hồ Chí Minh, Trưòng Chinh, Võ Nguyên Giáp và Trung tá A. Peter Dewey,
                                Ho Chi Minh, Truong Chinh, Vo Nguyen Giap and Colonel A. Peter Dewey,
Năm 1946, khi cuộc chiến tranh Việt – Pháp sắp xẩy ra, Giáp là Bộ Trưởng Quốc phòng trong Chánh phủ liên hiệp. Tại Hà Nội, trong khi quân Pháp và Tự Vệ Thành đang gầm ghè nhau, Giáp và đồng bọn hứa hẹn là quân chánh qui của họ tức các đơn vị Vệ Quốc Đoàn tinh nhuệ đã kéo về đóng chung quanh Hà Nội, sẵn sàng làm cỏ quân Pháp.
In 1946, when the Vietnam War – France is imminent, Giap as Defense Minister in the coalition government invested. In Hanoi, while the French and Defend Members are smashed with another roar, Giap and his military chief promises to their requirements ie National Guard units have pulled the elite teams play around Hanoi, ready to French grass.
Ngày 19 tháng 12, chiến tranh bùng nổ tại Hà Nội. Nhóm lãnh đạo Cộng Sản đã rút về Hà Đông từ mấy ngày trước. Vệ Quốc Đoàn đâu chẳng thấy, chỉ thấy các Tự Vệ Thành đánh vùi với quân Pháp trong các đường phố Hà Nội. Họ đã cầm cự với quân Pháp trong gần 2 tháng, thời gian đủ để dân chúng rời thành phố lánh nạn, đủ để đám Cộng Sản rút vào các an toàn khu Việt Bắc. Giáp và đồng bọn muốn mượn tay quân Pháp để thủ tiêu các thanh niên Hà Nội. Quả thực, Tự Vệ Thành là những thanh niên tiểu tư sản, phần lớn xuất thân từ các gia đình khá giả. Đám tiểu tư sản này là những thành phần không có chỗ đứng trong chế độ Cộng Sản. Càng lợi cho việc thiết lập chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam nếu họ bị Pháp tiêu diệt, bớt đi càng nhiều càng tốt cho chủ nghĩa Mac Xít Léninist dễ phát triển ở Việt Nam.
December 19, the outbreak of war in Hanoi. Communist leadership team of Ha Dong have withdrawn several days before. National Union where protection can not see, just see the Defend The type inclusions with French troops in the streets of Hanoi. They held out against the French army for nearly two months, time enough for people to leave the city of refuge, enough to crowd retreated into the Communist North Vietnam safe zone.Giap and his hand to loan to the elimination of French youth in Hanoi.Indeed, Defend The youth are the petty bourgeoisie, the majority came from affluent families. This cluster is the petty bourgeois elements have no place in Communist regimes. More conducive to the establishment of Communism in Vietnam if they were French defeat, going down as much as possible for Marxist Leninist ease of development in Vietnam.
Giáp đã viết sách về chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân (được dịch ra tiếng Pháp; Guerre du peuple, l’Armée du peuple ), tự cho rằng mình và đảng Cộng Sản Việt Nam là nguồn gốc của quan niệm chiến lược, chiến thuật này.
Giap wrote books about people’s war, people’s army (which was translated into French; Guerre du peuple, l’Armée du peuple), thinks he and the Communist Party of Vietnam is a source of strategic concept , this tactic.
Sự thực, quan niệm về chiến tranh nhân dân đã được Tướng Trần Canh, một trong ngũ hổ tướng của Mao Trạch Đông, du nhập vào Việt Nam kể từ trận chiến biên giới Cao Bằng Lạng Sơn năm 1950.
In fact, the concept of people’s war was General Tran Canh, one of the Five Tigers of Mao Zedong, was introduced in Vietnam since the battle of Lang Son border Cao Bang in 1950.
Giáp thực sự không phải là cha đẻ của quân đội Cộng Sản Việt Nam, tuy rằng cuối năm 1944, theo lệnh Hồ Chí Minh, Giáp thành lập đoàn Võ Trang tuyên truyền gồm 34 thành viên với trang bị rất thô sơ. Quân đội Trung Cộng mới thực sự là cha đẻ của quân đội nhân dân của Cộng Sản Việt Nam.
Armor is not really the father of Vietnam Communist troops, though late in 1944, under the command of Ho Chi Minh, Giap formed armed propaganda team of 34 members with very primitive equipment. China’s Army is the real father of the People’s Army of Vietnam Communist.
Tháng 3 năm 1946, 1 Trung Đoàn quân Cộng Sản Trung Hoa tràn qua biên giới, vào Việt Nam để tránh bị các Lộ Quân 46, 64 của Tưởng Giới Thạch tiêu diệt. Chính Trung đoàn quân Cộng Sản Trung Hoa này đã giúp Cộng Sản Việt Nam huấn luyện Quân đội. Tình báo của Mỹ đã đánh hơi thấy việc Trung Cộng huấn luyện quân đội Cộng sản Việt Nam từ những năm này.
March 1946, a Chinese Communist Chinese Army swept through the border into Vietnam to avoid the Military Highway 46, 64 Chiang Kai-shek’s defeat. The Chinese Communist Chinese Army has helped Vietnam Communist Army training. American intelligence was scenting the Chinese Communist military training from Vietnam this year.
Từ năm 1950, Trung Cộng không ngừng cung cấp người, võ khí và tiếp liệu cho Công Sản Việt Nam. Chính Võ Nguyên Giáp, trong cuốn Đường tới Điện Biên Phủ đã viết: Trong một buổi làm việc ở Moscou với Staline, Mao Trạch Đông, Mao đã hứa trang bị cho Việt Nam 10 sư đoàn. Mao nói: Việt Nam cần trang bị 10 đại đoàn (sư đoàn) để đánh Pháp. Trước mặt hãy trang bị 6 đại đoàn có mặt ở miền Bắc Việt Nam. Có thể đưa ngay một số đơn vị sang Trung Hoa nhận vũ khí. Tỉnh Quảng Tây sẽ lả hậu phương trực tiếp của Việt Nam. Sau đó các đơn vị của quân đội nhân dân lần lượt được đưa sang Tầu để thụ huấn và nhận vũ khí.Since 1950, China did not stop providing people, weapons and supplies to communist Vietnam. The Vo Nguyen Giap, in The Road to Dien Bien Phu wrote: In a meeting in Moscou with Stalin, Mao Zedong, Mao promised Vietnam to equip 10 divisions. Mao said Vietnam needs modern equipped with 10 groups (divisions) to fight against the French. Be equipped with 6 in front of union presence in North Vietnam. Maybe some units rushed to China to pick up weapons. Guangxi will be the direct rear of Vietnam. Then the army units of the people in turn are transferred to ships for sale and received weapons training.
Theo Giáp: những đơn vị sang Trung Quốc, ngoài việc trang bị lại vũ khí còn được huấn luyện thêm về chiến thuật công kiên, đặc biệt là kỹ thuật đánh bộc phá. Trước đây, vì chưa có thuốc nổ, ta chưa hề xử dũng kỹ thuật này.
Under Armour: the units to China, aside from the weapon equipped also receive additional training on tactics of patience, especially upsurge technical review. In the past, because no explosives, we never use this technique.
Cũng theo Giáp, chính Hồ Chí Minh đã yêu cầu Tầu Cộng gửi qua Việt Nam một đoàn cố vấn. Theo lời yêu cầu đó, một đoàn cố vấn Trung Cộng khoảng 80 người đã sang Việt Nam, giúp quân Cộng Sản Việt Nam: Lã Quí Ba, Ủy Viên Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, Trưởng đoàn Cố vấn; Vi Quốc Thanh, Trưởng đoàn Cố vấn về Quân sự: Mai Gia Sinh, cố vấn về công tác tham mưu; Mã Tây Phu, Cố vấn về công tác hậu cần. Chính các Cố vấn Trung Cộng đã giúp Công Sản Việt Nam tổ chức 3 (ba) cơ chế chánh trong quân đội: Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục chánh trị và Tổng cục hậu cần. Tóm lại ngay trong công việc tổ chức quân đội của Cộng Sản Việt Namm, Giáp chỉ là người thừa hành.
  According to Giap, the Ho Chi Minh Communist ordered ships sent an advisory Vietnam. By request, a Chinese delegation of about 80 advisers who came to Vietnam to help the Communists in Vietnam: La Qui Ba, Commissioner of the Central Communist Party of China, chief adviser; Vi Quoc Thanh, Chief Military Advisor Group: Mai Gia Sinh, advice on the work of staff; Code Tay Phu, Advisor of logistics. The Chinese Government Adviser has helped Vietnam to host Custom 3 (three) primary mechanism in the military: the Joint General Staff, General Political Department and General Logistics Department. Summary of the organization within the Communist Vietnamese troops NAMM, Giap is the follower.
Giáp là một tên hèn. 
Giap was a coward.
Năm 1983, Giáp bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn hạ nhục bằng cách cho đi làm Chủ tịch Ủy Ban sanh đẻ có kế hoạch. Giáp đã ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn vâng lời. Trong vụ Nhân văn Giai phẩm xẩy ra tại miền Bắc năm 1955, nhiều người đã ở trong Quân Đội Nhân dân của Giáp như Trần Dần, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Phùng Quán…bị đem ra đấu tố, tù đầy. Giáp vẫn giữ im lặng. Trong vụ án chống đảng do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ mưu, các tướng Cộng sản đàn em của Giáp như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Nguyễn Văn Vịnh, các Đại tá thuộc cấp của Giáp như Lê Minh Nghĩa, Lê Vinh Quốc, Văn Dzoãn… bị hãm hại; Giáp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.. Khi các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái (cũng là thông gia của Giáp) bị đột tử sau khi miền Nam đã bị cộng sản hóa. Giáp vẫn ngậm miệng, im lặng là vàng. Giáp đã để lộ rõ cái hèn, thủ khẩu như bình.
In 1983, Giap was stabbed Le Duc Tho, Le Duan humbled by working for the Commission President birth plan. Giap had to suck Sapindales sweet, docile obedience. In food service Humanities period occurred in the North in 1955, many people were in the People’s Army Armor as Dan Tran, Hoang Cam, Quang Dung, Phung Quan … be brought to struggle, imprisonment. Giap remained silent. In the case against the party crowd by Le Duan and Le Duc Tho conspirators, the Communist Minister of armor as junior Liem Le, Dang Kim Giang, Nguyen Van Vinh, the Armor Colonel’s subordinates as Le Minh Nghia Le Vinh National, Van Dzoan … be harmed; Giap still turn a blind eye .. When the General Le Trong Tan, Hoang Van Thai (also the connexion of Armor) with sudden death after the South had been communist goods. Giap still shut, silence is golden. Giap was to reveal the man and, as per the export.
Giáp kệ mặc đàn em bị thảm sát, tù đày. Theo Bùi Tín, cựu Phó Tổng Biên tập của báo Cộng Sản Quân Đội Nhân dân, sở dĩ Giáp không bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn thủ tiêu vì Giáp biết thủ nghĩa là Giáp biết cách tránh né để bảo toàn mạng sống.
Junior shelf wear armor massacre, imprisonment. According to Bui Tin, a former deputy editor of the Communist newspaper People’s Army, trim armor was not for the Le Duc Tho, Le Duan said defeat for Giap Giap said that is the way to avoid to preserve life.
Khi được một ký giả ngoại quốc hỏi Giáp có hối tiếc gì về số 3-4 triệu người Việt Nam chết vì các cuộc chiến tranh, gọi là chiến tranh ý thức hệ, Giáp đã trả lời là y không hối tiêc gì cả (Non, pas du tout).
When a foreign journalist asked Giap has regrets about 3-4 million people in Vietnam died of war, called the ideological war, Giap replied that he did not regret (Non , pas du tout).
Mạng sống của thanh niên Việt Nam bị họ Võ coi như cỏ rác. Giáp sẵn sàng thí quân trong các trận chiến. Trong trận chiến tranh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn năm 1950, để tiêu diệt cứ điểm Đồng Khê do 262 lính Pháp trấn đóng, Giáp đã dùng tới 10.000 quân (đông hơn quân trú phòng 40 lần). Sau trận đánh, hơn 500 quân Việt tử trận, không kể số bị thương hàng ngàn. Trong trận đồng bằng Phủ Lý, Ninh Bình, Vĩnh Yên vào tháng giêng năm 1951, chiến thuật biển người của Giáp đã bị Tướng Pháp De Lattre de Tassigny dùng bom Napalm tiêu diệt. Quân Cộng sản, dưới sự chỉ huy của Giáp, đã bị nhiều tử vong, thất bại trong ý đồ đưa chiến tranh về đồng bằng. Số tử vong của quânđội cộng sản, khi tháo lui, là trên 6000 người. Số bị thương chắc chắn là gấp đôi, gấp ba con số 6000.
The lives of their young Vo Vietnam was considered like trash. Armor available military pilot in the battle. In the border war battle Cao Bang, Lang Son in 1950, to destroy Dong Khe base by 262 French soldiers stationed, Giap had used up to 10,000 troops (far outnumber the defenders 40 times). After the battle, more than 500 Vietnamese soldiers killed, not counting the thousands of wounded. In the battle plain Ly, Ninh Binh, Vinh Yen in January 1951, the sea tactics of the French General Giap was De Lattre de Tassigny Napalm bombs used to kill. The Communists, under the command of armor, have been more deaths, intentions fail in carrying the war on the plain. Quandoi deaths of communism, when the withdrawal is over 6,000 people. The number injured is certainly double, triple the 6000 figure.
Trong chiến tranh Việt – Pháp 1946-1954, người thực sự chỉ huy các trận đánh lớn không phải là Giáp mà là các tướng Trung Hoa Cộng Sản như Trần Canh trong những năm 50, sau đó là đoàn cố vấn Trung Quốc đứng đầu là Vy Quốc Thanh, Lã Quí Ba. Hào quang chiến thắng của Giáp chỉ là một giả tạo, một hào quang do Trung Cộng ban cho.
During the Vietnam war – France 1946-1954, who actually commanded the battle is not the armor that is the Communist Chinese general as Tran Canh in the 50s, then the Chinese delegation head counselor is Quoc Thanh Vy, La Qui Ba. Armor aura of victory is just a sham, a glory bestowed by China.
Chiến dịch biên giới năm 1950. 
 Border Campaign of 1950.
Chiến dịch này nhằm mục đích đuổi quân Pháp ra khỏi biên giới của 2 nước Việt Nam-Trung Hoa để cho việc tiếp vận từ Trung Hoa Cộng Sản cho quân đội của Cộng Sản Việt Nam được dễ dàng. Tướng Trần Canh của Trung quốc sang Việt Nam ngày 22-7-1950. Trần Canh đã áp dụng học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao vào chiến tranh Việt Nam.
This campaign aims to chase the French out of the second border of Vietnam-China to relay from the Chinese Communist army of communist Vietnam was easy. General Tran Canh of China to Vietnam dated 22-7-1950. Tran Canh has applied the doctrine of Maoist people’s war in the Vietnam War.
Kế hoạch tiến công của Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch biên giới được thay thế bằng kế hoạch tác chiến của Trần Canh. Thay vì tấn công Cao Bằng như kế hoạch của Giáp, Trần Canh đề nghị kế hoạch tấn công Đông Khê, một đồn của Pháp nằm giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, để lùa quân Pháp ra khỏi hai tỉnh trên và sau đó phục kích tiêu diệt (công đồn đả viện). Hồ Chí Minh chấp thuận kế hoạch này. Kết quả trận đánh là quân Pháp thảm bại phải bỏ hết các tỉnh biên giới. Chiến thuật công đồn đả viện của Cộng Sản Việt Nam là do các cố vấn Trung Quốc, nhứt là Trần Canh, truyền thụ cho.
Planning Vo Nguyen Giap, the advance of the border campaign plan is replaced by Tran Canh combat. Instead of attacking Cao Giap’s plan, proposed plan Tran Canh Dong Khe attack, a French station located between Cao Bang and Lang Son, to lure the French out of the two provinces and then ambush targets Removal (accumulative chamber). Ho Chi Minh agreed to this plan. The result is the battle to defeat the French army out of all the border provinces. Accumulative tactics of the Vietnam Communist institutions because the Chinese advisers, Nhut Tran Canh, indoctrinate.
Từ năm 1951, nhóm cố vấn chánh trị do Lã Quí Ba cầm đầu đã giúp Hồ tạo lập luật lệ và chánh sách liên quan đến tài chánh, thuế khóa, quản lý báo chí và đài phátthanh cũng như các chánh sách đối với các dân tộc thiểu số…..
From 1951, a political advisory group headed by La Ba You helped them to create laws and policies related to financial, taxation, management and journalis
Chiến dịch Tây Bắc 1952
Northwest Campaign 1952
Sau các tổn thất ở đồng bằng sông Hồng Hà năm 1951, Việt Minh, theo sự cố vấn của các cố vấn Trung Quốc, mở chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Lã Quí Ba trách nhiệm hoạch định chiến dịch thay Vi Quốc Thanh về Tầu chữa bệnh. Hồ Chí Minh chấp thuận hoàn toàn đề nghị của Lã Quí Ba. Theo Qiang Zhai (China and the Vietnam wars 1950-1975) cuối tháng 9 năm 1952, Hồ bí mật sang BắcKinh để thảo luận về chiến dịch Tây Bắc cũng như chiến lược thắng quân Pháp.Ngày 14-10 Việt Minh tập trung 8 tiểu đoàn tấn công Nghĩa Lộ và các đồn bót lân cận.Ngày 16-10 Vy Quốc Thanh trở lại Việt Nam để cùng Lã Quí Ba chỉ đạo chiến dịch. Sau khi mất Nghĩa Lộ, quân Pháp chạy khỏi Sơn La ngày 21-11. Việt Minh hoàn toàn chiếm lĩnh một khu vực lớn ở Tây Bắc, cho phép họ có thể tiến hành các hoạt động ở Lào.
After the loss at the Honghe River Delta in 1951, Vietnamese Minh, under the advice of the Chinese advisers, opened in 1952 Northwest Campaign.You Ba La responsibility campaign planning Quoc Thanh Vi on ships instead of healing. Ho Chi Minh totally recommend approval of the La Qui Ba. According to Qiang Zhai (China and the Vietnam Wars 1950-1975) late September 1952, they lost to BacKinh to discuss the North West as well as campaign strategy to win the French.
On Vietnamese Minh City 14-10 8 battalions concentrated attack Nghia Lo and stationed nearby.
Day 16-10 National Thanh Vy returned to Vietnam for the La Qui Ba directing the campaign. After losing Nghia Lo, the French ran away from Son La Day 21-11. Minh City Vietnam completely dominate a large area in the Northwest, allowing them to be able to conduct operations in Laos.
Đối phó với kế hoạch Navarre – Trận 
Plans to deal with Navarre – Điện Biên Phủ BATTLE
Tháng 5-1953, tướng Henri Navarre đảm trách chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương với kế hoạch:1- Kiểm soát vùng đồng bằng sông Hồng2- Bình định các khu do Cộng Sản kiểm soát ở miền Trung và miền Nam3- Mở tổng phản kích tiêu diệt các cứ địa của Việt Minh tại miền Bắc
May 5-1953, General Henri Navarre assumed command French forces in Indochina with the plan:
1 – Control of the Red River Delta
2 – Rating the areas controlled by the Communists in Central and South
3 – Opening of counter-attack to destroy the headquarter of Vietnamese Minh City in the North.
Navarre cho thành lập các binh đoàn lưu động.Việt Minh Cộng Sản, lúc đầu muốn tập trung quân tại vùng Tây Bắc và Lai Châu, nhưng sau Giáp từ bỏ ý định đó, muốn kéo quân tấn công quân Pháp ở đồng bằng sông Hồng Hà. Như vậy Giáp hạ thấp tầm quan trọng của chiến dịch ở Lào. Bắc Kinh không đồng ý với kế hoạch của Giáp. Bắc Kinh nhấn mạnh Việt Minh cần giữ nguyên kế hoạch tập trung vào Tây Bắc và Lào. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nếu thực thi chiến thuật này, Việt Minh Cộng Sản có thể chuẩn bị lực lượng cho công cuộc đánh chiếm đồng bằng sông Hồng và cuối cùng sẽ đánh bại Pháp ở Đông Dương.
Navarre for the establishment of a mobile army.
Communist Vietnam Minh City, at first wanted to concentrate troops in the North West and Lai Chau, but later abandoned the idea of armor that want to pull French troops attacked the Red River Delta in Vietnam. Armor lower so the importance of the campaign in Laos. Beijing does not agree with Giap’s plan. Beijing Vietnam Minh City highlighted plans to keep the focus on the North West and Laos. Chinese leaders believe that if you execute this strategy, Vietnamese Communist Minh City can prepare for the national forces occupied the Red River Delta and eventually defeated the French in Indochina.
Tháng 9, Bộ Chính trị của Cộng Sản Việt Nam, phủ quyết kế hoạch của Giáp để theo kế hoạch của các cố vấn TC.
September, the Politburo of the Communist Vietnam, Giap’s plan to veto plans to CN advisers.
Ngày 27 tháng 10 năm 1953, Vy Quốc Thanh trao cho ông Hồ một bản sao kế hoạch của Navarre mà tình báo Trung Cộng đã thu đoạt được. Sau khi xem xét, các lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam nói đề nghị của Trung Quốc là đúng. Cộng Sản Việt Nam, nếu theo đúng kế hoạch của Trung Quốc, có thể phá vỡ kế hoạch của Navarre.
October 27, 1953, Vy Ho Quoc Thanh hand him a copy of the Navarre plan that Chinese intelligence has won. After consideration, the Communist leaders of Vietnam, said China’s proposal is correct. Communist Vietnam, if the schedule of China, can disrupt plans of Navarre.
Khi Navarre đưa quân đến Điện Biên Phủ, Giáp và Bộ Tham mưu chưa nhận ra tầm quan trọng của vị trí này. Chính Vy Quốc Thanh là người đã thúc Giáp mở chiến dịch bao vây và tiêu diệt quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Trung Quốc nhấn mạnh chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ quan trọng về quân sự mà còn có ảnh hưởng quốc tế.
When Navarre sent troops to Dien Bien Phu, Giap and General Staff do not realize the importance of this position. The International Thanh Vy, who campaigned to end Giap surrounded and destroyed the French army at Dien Bien Phu. China stressed the Dien Bien Phu campaign not only important but also military international influence.
trancanh
      Từ trái sang phải : Trường Chinh, Hồ Chí Minh, Trần Canh, La Quý Ba. Nguồn : QGP Trung Quốc
                        From left to right: Truong Chinh, Ho Chi Minh, Tran Canh, Do Ba La.Source: China QGP
Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị của Cộng Sản Việt Nam thông qua kế hoạch tác chiến ở Điện Biên Phủ. Giáp chỉ là người thi hành kế hoạch do cố vấn Trung Quốc Vy Quốc Thanh đề ra. Người hùng Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp đã được cố vấn Tầu nặn ra.
On 6-12-1953, the Politburo of the Communist Vietnam through the operational plan at Dien Bien Phu. Armor is the implementation of the plan by Chinese advisers Quoc Thanh Vy out. The hero of Dien Bien Phu Vo Nguyen Giap ships squeeze advice.
Chính các cố vấn Trung Cộng đã giúp Việt Minh trong các chiến dịch biên giới, Tây Bắc và Điện Biên Phủ. Trung Cộng đã chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ 8286 tấn tiếp liệu gồm võ khí, lương thực v.v… Cố vấn TC có mặt ở mọi đơn vị. Thí dụ họ đã giúp Việt Minh bố trí pháo binh trong các hào sâu trên sườn núi để tránh bị phi cơ Pháp phát hiện và phá hủy. Pháo binh của Việt Minh, được các cố vấn Trung Cộng điều khiển, là một bất ngờ cho quân đội Pháp. Nhưng sự tham dự tích cực của Trung Cộng vào sự thành công của chiến dịch không hề được Giáp nhắc tới trong các bài viết, trong các sách của y như cuốn Điện Biên Phủ: điểm hẹn lịch sử. (The Chinese support for the North Vietnam during the Vietnam War; The Decisive Edge by Bob Seals).

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s