Anh hùng Bắc cương – Hồi 61

HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT

Phật-tính, ma tính

Nhật-Hồ lão nhân hướng Minh-Thiên chắp tay:
_ Đại sư! Năm nay lão phu đúng một trăm tuổi. Không biết đại sư niên kỷ đã bao nhiêu?
Minh-Thiên đáp lễ:
_ So về tuổi tác, khi tiên sinh thành danh, cùng với Đông-Nhật lão nhân lập lên nhà Hán, lúc ấy tiểu tăng chưa ra đời. Năm nay tiểu tăng sáu mươi tuổi.
Minh-Thiên lại vái liền hai vái:
_ Tiểu tăng nghĩ niên kỷ, đức độ đã kém, đâu dám so với tiên sinh? Nhưng vì có lệnh của Bình-Nam vương, tiểu tăng đành cam thất lễ.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 62

HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI

Thượng giới Hồng-xà

Y đến trước Triệu Thành quỳ gối:
_ Vương gia! Tiểu tướng làm không tròn nhiệm vụ, hỏng đại kế của triều đình. Tiểu tướng xin chịu tội với vương gia.
Triệu Thành nguyền rủa thầm Nguyên-Hạnh, nhưng y vẫn hướng vào Thuận-Thiên hoàng-đế:
_ Nam-Bình vương. Hồ nguyên-soái là đại công thần của thiên triều. Vương gia không thể bắt tội được. Vương gia đừng quên rằng vương gia nhận chức tước phong của thiên triều. Vương gia thành đồng liêu với Hồ nguyên soái.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 63

HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA

Trưởng-lão Hồng-thiết-giáo

Ông chờ Dương Ẩn phản đối. Nào ngờ y đứng dậy dậy nói:
_ Bần đạo nguyên đệ tử phái Sài-sơn. Tuy đạo hạnh không làm bao, nhưng cũng có đôi chút tiếng tăm về đạo đức. Bần đạo thấy Nhật-Hồ lão nhân hành sự tự tôn, ác độc không chừng, nên bần đạo phải nhập Hồng-thiết giáo để cải hoá lão. Cải hóa không được bần đạo giam lão dưới hầm suốt hai mươi năm qua. Mới đây lão thoát ra được. Lão định dùng anh em Hồng-thiết giáo tranh dành ngôi vua. Bần đạo có bổn phận cùng các trưởng lão truất phế lão.
Nghe Dương Ẩn nhận tên Lê Ba, cả phái Sài-sơn đều kinh hãi. Chân tay Hồng-Sơn đại phu run lẩy bẩy. Tai ông ù đi, tưởng như không còn nghe thấy gì. Thì ra Khai-Quốc vương nói đúng, Vũ Thiếu-Nhung không sai. Ông cắn răng ngồi nghe cho hết đoạn bi thảm này xem sao.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 64

HỒI THỨ SÁU MƯƠI TƯ

Võ lâm minh chủ

Bảo-Hòa hướng vào đệ tử Tản-viên:
_ Các vị có nghe Đỗ trưởng lão nói không? Một là Đỗ thưởng lão không biết võ công Tản-viên. Hai là Đỗ trưởng lão không thực thà. Rõ ràng tôi xử dụng ba chiêu liên tiếp. Chiêu đầu tên Kị-ngưu qui gia, chiêu sau tên Song ngưu đồng lao rồi tới chiêu Tứ-ngưu phân thi. Thế mà Đỗ trưởng lão bảo đó không phải võ công bản phái còn trời đất nào nữa?
Xích-Thập bị Bảo-Hòa lột mặt nạ, y luống cuống. Chợt trong đầu y lóe lên tia sáng. Một đoạn trong Hồng-thiết kinh nói:
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 65

HỒI THỨ SÁU MƯƠI LĂM

Cầm chính đạo để tích tà cự bí
(Nguyễn-công-Trứ)

Mỹ-Linh kính cẩn mở tất cả ba mươi tờ giấy ra, trao cho Sử Anh. Sử Anh đưa ra trước đọc lớn:
_ Hai mươi mốt tờ có chữ Khai-Quốc vương. Bẩy tờ có chữ Lý Long-Bồ. Một tờ có chữ chú hai, một tờ có chữ Bồ nhi. Tổng cộng đủ ba mươi tờ.
Trần Tự-An vẫy tay gọi Khai-Quốc vương:
_ Vương gia! Mời Vương-gia lại đây.
Ông tóm lược mọi truyện cho Vương nghe, rồi kết luận:
_ Những người viết Khai-Quốc vương hay Lý Long-Bồ khó biết là ai. Nhưng người viết Bồ nhi chắc của sư thái Tịnh-Huyền. Còn người viết chú hai hẳn công chúa Bình-Dương.
Tiếp tục đọc