Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 56

HỒI THỨ NĂM MƯƠI SÁU

Thiền phái Trúc lâm yên tử

Vừa lúc đó Dã Tượng báo: hai người cầm đầu nhóm võ sĩ hàng Đại Việt là Trấn thiên kiếm Phùng Tập thuộc phái Côn lôn và Càn khôn trấn thiên chưởng Tiêu Hư tử thuộc phái Võ đang xin cầu kiến.
– Cho mời vào.
Hai đại tôn sư võ học Trung nguyên dẫn mười bốn đệ tử tới. Vương phi kinh ngạc khi thấy Tiêu Hư tử cùng 9 đệ tử không mặc y phục Đạo gia mà mặc cà sa đại hồng của nhà Phật. Lễ nghi, phân ngôi chủ khách xong. Vương hỏi:
– Nhị vị đã chuẩn bị đón gia quyến chưa?
Phùng Tập chắp tay:
– Khải vương gia rồi.
Tiêu Hư tử tiếp:
– Triều đình định cấp khu đất gần núi Côi cho chúng tôi. Chúng tôi đã đi xem, đây là khu đất phì nhiêu. Sông, ruộng nhiều tôm cá, núi nhiều thú hoang. Nhưng trong anh em có rất nhiều người còn trẻ, không vướng thê nhi. Họ muốn Đại Việt thu nhận vào các đạo quân, để họ cùng góp sức chống Thát đát.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 57

HỒI THỨ NĂM MƯƠI BẨY

Tiêu sơn hóa tinh pháp,

Trong khi vương phi giảng rươi sinh sống ra sao, cách làm chả thế nào, thì năm nàng Đông hoa trong những bộ áo tứ thân, tha thướt bước vào lều. Mỗi nàng bưng một đĩa chả rươi, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Thanh Nga dâng cho vương, Thúy Nga dâng cho vương phi, Thúy Trang dâng cho Hoài Đô, Hồng Nga dâng cho A Truật, Thúy Hồng rót rượu. A Truật dán mắt nhìn vào Hồng Nga. Hoài Đô dán mắt vào Thúy Trang. Y than thầm:
– Hồi tiến quân vào Thăng long, quân sĩ đã bắt không biết bao nhiêu phụ nữ dâng cho mình, tại sao lại không có những người đẹp như thế này?
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 58

HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM

Uy lực Tiêu sơn hóa tinh pháp

Rồi lên ngồi bên nàng. Thúy Hồng cảm động vì lời khen của ông anh to lớn kềnh càng. Mặt nàng ửng hồng.
Chiếc xe tứ mã vọt lên như tên bắn.
Thúy Hồng dùng tiếng Thái hỏi A Tam:
– Này anh! Anh có biết tiếng Việt, tiếng Mông cổ không?
– Mông cổ chiếm đóng nước tôi trên 5 năm rồi. Muốn làm ăn buôn bán dân chúng phải học tiếng của họ. Tôi cũng biết nói tiếng Mông cổ, nhưng không thông. Còn tiếng Việt ư? Tôi chỉ biết nói mấy tiếng khi ra giá với khách. Quý khách là người Quảng ắt nói tiếng Việt phải giỏi lắm nhỉ!
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 59

HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược,
Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung.
Câu đối tại đền thờ ba tướng kỵ binh Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống, Đào Tam Lang thời vua Trưng.
(Tượng quận dương oai, tài tướng giỏi,
Bồ lăng tuẫn tiết, tỏ thần trung)

Ăn diểm tâm xong, mọi người lên xe. Thấy chim ưng bay lượn trên trời, Dã Tượng chạy vòng ra sau khu nhà ngủ, gọi nó xuống, lấy thư ra đọc. Đó là lệnh của Khu mật viện :

« Tìm cách bắt hoặc giết ba đứa họ Trịnh, rồi cho xe chạy ngược biên giới Tống ».

Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 60

HỒI THỨ SÁU MƯƠI

Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc .

Dã Tượng vui vẻ:
– Cô nương ở mãi bên Trung nguyên mà cũng theo dõi được tình hình Đại Việt nhỉ.
Như Lan lắc đầu:
– Tôi không hề ở Trung nguyên. Tôi chỉ mới đến Trung nguyên chưa đầy một năm.
Nhà sư cau mày suy nghĩ, rồi hỏi Dã Tượng:
– Trần thí chủ, hồi nãy thí chủ đấu mấy chiêu với Như Lan, rõ ràng là võ công Đông A chính tông, tại sao nội công lại là Vô ngã tướng thiền công của phái Tiêu sơn. Dường như thí chủ mới luyện Thiền công không lâu, nên công lực không mạnh. Sở dĩ thí chủ đấm vỡ con ngựa gỗ là do thần lực cá nhân mà thôi.
Tiếp tục đọc