Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 101

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT

Đại hội Bình than

Nói rồi Quốc Kiện phát chiêu Phong đáo sơn đầu, chân từ Càn vị bước sang Trấn vị. Người đàn ông cũng phát chiêu Phong đáo sơn đầu, từ Trấn vị biến sang Đoài vị.
Quốc Toản kinh ngạc:
– Như vậy ông họ Trần?
– Dĩ nhiên tôi họ Trần.
Người đàn ông hỏi Quốc Toản:
– Thiếu gia cho rằng vợ tôi đẹp hơn Ngọc Hoa, như vậy vợ tôi đẹp nhất thế gian ư?
– Không! Bà đẹp hơn mẹ tôi thôi. Tuy bà đẹp, nhưng theo kiến thức hủ lậu của tôi thì bà còn thua một người!
Người đàn bà ngừng hát hỏi:
– Người đó là ai vậy?
– Là phu nhân của Quốc công Tạ Quốc Ninh!
– Có phải khuê danh của phu nhân là Lê Thị Phương Dung không?
– Đúng!
– Thiếu gia nói đúng, bà đẹp hơn tôi nhiều. Hát hay hơn tôi nhiều.
– Bà cũng biết phu nhân Hoàng Liên ư?
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 102

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ HAI

Đại hội Diên Hồng

Chiêu Minh vương nhắc lại chủ đích của buổi họp.
Nhân Huệ vương hỏi:
– Thần nghe, từ sau khi Vũ Uy vương trợ Tống trở về, vương lo lắng vì hệ thống Tế tác gồm 12 mỹ nhân gửi sang Mông cổ, có thể bị lộ. Bấy giờ Thượng hoàng mới lên ngôi. Thượng hoàng ban chỉ rằng tất cả thư tín hệ thống Tế tác gửi về Bắc cương. Chính Vũ Uy vương nhận, rồi gửi về triều, rồi chính Thượng hoàng nhận.
Thượng hoàng trả lời:
– Đúng vậy, khi Vũ Uy vương sang Tống làm vua Kinh hồ, thì thư tín gửi về Khu mật viện Kinh hồ. Rồi khi Tống mất, Vũ Uy vương sang Nguyên lĩnh ấn Trấn Tây đại vương, thì việc này trao cho Dã Tượng, Địa Lô. Lúc vương rời Kinh hồ thì là lúc tin của Bạch Liên và Hồng Nga báo rằng có hai thân vương làm gian tế cho Nguyên để xin được phong cho làm An nam quốc vương. Vụ này để Trung lang tướng Địa Lô trình bầy.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 103

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BA

Võ kinh Thuần chính thập nhị thủ

Đêm xuống.
Tại chiến lũy Khả lan vi phò mã Phạm Ngũ Lão cùng công chúa Thủy Tiên, quận chúa Như Vân lên địch lâu nhìn về phía bắc chờ đợi. Phò mã nói với công chúa:
– Quốc Toản thực là một nhân tài xuất chúng. Đúng là cha nào con ấy. Tài trí y không thua gì Vũ Uy vương. Anh đề nghị Toản phục binh, đợi khi các toán Đại đởm rút qua, thì chặn đánh truy binh. Nhưng Toản lại đổi thành: Quân Nguyên quá đông. Khi truy đuổi, chúng sẽ mang một lực lượng lớn. Mình có phục binh thì cũng bị chúng tràn ngập. Y đề nghị sai những toán nhỏ phục trong rừng đánh trống, khua chiêng làm nghi binh. Như vậy truy binh không dám đuổi theo.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 104

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BỐN

Ta thà làm quỷ nước Nam,
Còn hơn làm vương đất Bắc.
(Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng).

Ngày 25 tháng chạp, năm Giáp thân (31-1-1285) niên hiệu Thiệu Bảo thứ sáu đời vua Trần Nhân tông bên Đại việt. Bên Trung nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 21 đời Nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt.

Khiết Tiết Tán Lược Nhi đem 3 vạn phu khác thay thế cho đám của Bột La Cách Đáp Nhĩ. Chiến lũy đã bị phá mất lớp thứ nhất. Quân Nguyên tràn vào trong. Quân Việt nấp trong lớp thứ nhì tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến cực kỳ khốc liệt tiếp tục diễn ra.
Thoát Hoan ngồi trên đỉnh đồi quan sát. Y nóng lòng, chạy tới chiến lũy, chính tay thúc trống cổ võ cho quân Nguyên. Giữa lúc thắng nghiêng về phía Nguyên. Thì tại một góc chiến lũy thông với khu đồng lầy, cánh cổng mở rộng. Một đoàn Ngưu binh xông ra, dàn thành trận đánh vào hông quân Nguyên. Thoát Hoan cầm tù và gọi kị binh tới. Nhưng kị binh vừa bước được mươi bước thì bị sa lầy, lùi không được, mà tiến không xong. Kị binh làm mồi ngon cho Ngưu binh.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 105

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ NĂM

Thân làm chó săn.
Bội cha, phản anh,
Mãi quốc cầu vinh,
Ô danh vạn đại.

Thoát Hoan lưu lại Tam lộ, có ý chờ Toa Đô từ Hoan châu, Ái châu (Thanh, Nghệ) ra. Sáng hôm ấy, Thị vệ báo:
– Có sứ thần của vua An Nam xin cầu kiến.
– Sứ thần là ai?
– Sứ đoàn gồm có 13 người. Chánh sứ là nữ với 10 nữ Thị vệ, hai bồi sứ là nam. Trong hai bồi sứ một người là Trung hiến hầu Trần Dương Tổng lĩnh thái giám, và Trung minh hầu Đào Kiên phó Tổng lĩnh thái giám.
– Chánh sứ tên gì?
– Y thị xưng là công chúa An Tư.
Thoát Hoan rúng động tâm tư. Y nói với A Lý Hải Nha, Lý Hằng:
– An Tư là công chúa. Ta phải dùng đại lễ tiếp cho phải lẽ.
Y truyền văn võ quan dàn làm hai hàng phải, trái. Đích thân y với A Lý Hải Nha ra ngoài đón.
Tiếp tục đọc