Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 86

HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU

Cân quắc hộ sơn hà,
(Dùng khăn yếm giữ non sông)*

Lấy ý trong đôi câu đối ở đền thờ công chúa Gia Hưng Trần Quốc, tư lệnh thủy quân thời vua Trưng, tại làng Hoàng xá, xã Kiêu kỵ, huyện Gia lâm, Hà Nội.
Tô khấu tước bình, trực bả quần thoa đương kiếm kích,
Trưng vương dực tải, hảo tương cân quắc hộ sơn hà.
Nghĩa là:
Bình giặc Tô Định, dùng quần, thoa đấu với kiếm kích,
Phù Trưng vương lấy khăn yếm giữ non sông.

Sứ giả tâu :
– Khải phi, Đại Hãn để di chiếu miệng cho hoàng hậu, Tuyên phi và thái tử.
– Khẩu thiệt vô bằng. Hiến Tông hoàng đế là người thông văn tự Thổ phồn, Tây hạ, Hán. Như người cáo: Đại Hãn bị thương, ba ngày mới băng, thế mà trong ba ngày Đại Hãn không viết di chiếu thì cũng sai văn thần viết rồi thự danh. Chứ có đâu chỉ để di chiếu miệng? Tôi đoán như thế này: Hiến Tông hoàng đế có di chiếu cho Đại vương Hốt Tất Liệt kế vị, nhưng chân tay của A Lý Bất Ca dấu đi rồi khống chế hoàng hậu, Tuyên phi, thái tử phải nói theo y. Có đúng không?
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 87

HỒI THỨ TÁM MƯƠI BẨY

Thái tử Thoát Hoan

Phi trả lời:
– Thoát Hoan, là hoàng tử thứ chín. Nhân các mưu sĩ của Hốt Tất Liệt đều là người Hán. Họ cố vấn cho Hốt Tất Liệt rằng muốn cai trị Trung nguyên thì nên lập một Thái tử mà mẹ là người Hán tộc. Trong các hoàng tử thì 8 người lớn tuổi nhất mẹ đều là người Thảo nguyên, Tây vực. Chỉ có hoàng tử thứ 9 tên Thoát Hoan, mẹ là người Dương châu. Họ hàng nhà mẹ có đến hơn 70 người lĩnh Bình chương chính sự hành tỉnh, tướng quân, đô đốc, hoặc đại thần tại triều. Hai năm trước y được phong tước Trấn Nam vương. Đúng ra với tước này y phải lên đường trấn tại Vân Nam, Tây Tạng. Nhưng vì miền Nam hiện còn thuộc A Lý Bất Ca, nên y vẫn ở Đại đô. Hốt Tất Liệt thấy thế lực của họ mẹ Thoát Hoan lớn quá muốn lập y làm Thái tử, ngặt vì luật của vùng Thảo nguyên muốn được cử làm Đại Hãn thì phải có chiến công. Đây y còn nhỏ quá, chưa từng nắm chức vụ gì, cũng chưa có chiến công, nên chưa thể lập y làm thái tử, mà lập Chân Kim.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 88

HỒI THỨ TÁM MƯƠI TÁM

Lưỡng quốc công thần

Trong khi sự việc rung chuyển trời đất diễn ra tại Yên kinh, Khai bình, Hoa lâm thì tại Nam Tống: sau khi Tể tướng Giả Tự Đạo ký hòa ước với Mông cổ trở về Lâm an mặt đầy kiêu khí với Cảnh Định hoàng đế (Tống Lý Tông). *

Ghi chú:
* Cảnh Định là niên hiệu của Tống Lý Tông trong thời gian 1960 – 1964.
Tống Lý Tông tên thực là Triệu Quân, lên ngôi năm 1225, trải qua các niên hiệu:
– 1225 Bảo khánh,
– 1228 Thiệu định,
– 1234 Đoan bình,
– 1237 Gia huy ,
– 1241 Thuần hựu,
– 1253 Bảo hựu,
– 1260 Cảnh định,
– 1264 Băng năm Giáp Tý .

Triều đình Tống ngày đêm lo sợ Mông cổ bây giờ họ thấy Tống chỉ mất một số vàng bạc tương đương với số tiền chi phí nuôi một hiệu binh trong hai năm mà cái ách Mông cổ được gỡ ra. Cái họa kị mã Mông cổ đốt nhà giết tuyệt cả một huyện, một thành phố không còn nữa thì mừng chi siết kể. Giữa bữa tiệc vua tôi, văn võ bá quan vui mừng ấy thì Khu mật viện đệ lên tấu chương của Tiết độ sứ Ích châu, nội dung tâu chiến thắng Bồ lăng, giết Mông ca. Vương Kiên còn xin xuất quân ra ngả Phù phong, đánh Võ đô, Hán trung, Vị Nam, Hàm dương. Xin triều đình cho quân vượt Trường giang đánh lên tái chiếm Kinh châu.

Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 89

Chùa Cầu Đông (phố Hàng Đường)

HỒI THỨ TÁM MƯƠI CHÍN

Chùa Cầu Đông

– Dạ thuộc cấp thuộc làu.
– Người đọc điều thứ 7 cho ta nghe nào?
– “ Là quân lính Đại Việt phải giữ phong cách, không được cờ bạc, trai gái, rượu chè say xưa!”
– Được! Rồi khi uống rượu say đánh người vô tội mang thương tích thì bị tội gì?
– Dạ lần thứ nhất đánh 10 côn, lần thứ nhì đánh 50 côn. Lần thứ ba chặt một tay.
– Người thuộc quân luật đấy! Nay người say rượu đánh vợ hàng chục lần thì phải tội gì?
– Thực oan uổng! Thuộc cấp chưa từng uống rượu say. Cũng chưa từng đánh vợ.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 90

HỒI THỨ CHÍN MƯƠI

Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản

Vũ Uy vương mời Tạ Phương Đắc cùng đọc thư. Tạ mừng vô cùng
– Như vậy chiến cuộc tuy chấm dứt, Hốt Tất Liệt thắng, nhưng nguyên một thế hệ thanh thiếu niên chết hết. Toàn vùng Thảo nguyên chỉ còn đàn bà, trẻ con. Nếu muốn phục hồi lại những đạo kị binh thì ít ra Hốt Tất Liệt phải mất 5 đến 7 năm. Ta tạm yên được một thời gian để củng cố lực lượng.
Vũ Uy vương mời sứ đoàn nghỉ tại Tòa Tổng trấn Bắc cương rồi lấy ngựa về Thiên trường tâu với Thượng hoàng. Nhưng đúng lúc đó Thượng hoàng đang se mình. Vương phải lộn về Thăng long hội ý với Thiệu long hoàng đế, Hưng Đạo vương, Hưng Ninh vương và Chiêu Minh vương. Cuộc họp có cả bốn tướng Dã Tượng, Yết Kiêu, Cao Mang, Địa Lô cùng các tướng trâu từng tham dự Bắc viện. Bốn vương bàn đi tính lại suốt một ngày. Vũ Uy vương than:
Tiếp tục đọc